Komu będzie przysługiwało świadczenie 500+ w nowym okresie świadczeniowym ?

Rodzina 500 Plus
Komu będzie przysługiwało świadczenie 500+ w nowym okresie świadczeniowym ?

Mija właśnie rok, jak w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.- o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) określająca warunki i zasady otrzymywania świadczenia wychowawczego, potocznie zwanego  500+. Pierwszy okres świadczeniowy upływa dnia 30 września 2017 r. Świadczeniobiorcy, aby móc dalej pobierać świadczenie wychowawcze, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. ustawy powinni na nowo złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wnioski można będzie składać w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski zgodnie z art. 21 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ww. ustawy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku powinna nastąpić do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik powinna nastąpić do dnia 30 listopada tego roku. Wnioskodawca, chcący uzyskać świadczenie wychowawcze musi spełnić dodatkowo określone ustawowo warunki.

            Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 4 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2)), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

3) Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

            Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Organ właściwy lub marszałek województwa odmawiają przyznania prawa do świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem ( art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

            Co do zasady świadczenie wychowawcze jest świadczeniem pieniężnym, tylko w  sytuacji marnotrawienia bądź wydatkowania niezgodnie z celem zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powinno być przekazywane  świadczeniobiorcy w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Świadczenie wychowawcze jest również świadczeniem podzielnym. Sytuacje podzielności świadczenia reguluje art. 5 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ww. ustawy. Są to odpowiednio: urodzenie się dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia, sytuację gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,  objęcie dziecka opieką lub przysposobienie dziecka, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

            Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego ustalonego w wysokości 800 zł. na osobę w rodzinie lub 1200 zł. na osobę w rodzinie w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W przypadku wnioskowania ze względu na kryterium dochodowe rokiem bazowym w omawianym okresie świadczeniowym będzie rok 2016. Na podstawie dochodu uzyskanego w 2016 r. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego w tym i w 2017 r. organ rozpatrzy wniosek i wyda decyzję. Organ dla właściwego rozpatrzenia wniosku będzie mógł wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, potwierdzających uzyskanie lub utratę dochodu, których sam nie ma możliwości pozyskać. Na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe przy rozpatrywaniu wniosków nie jest brane pod uwagę.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.