Budowa domu: prawne aspekty

Decydując się na budowę domu i skorzystanie w tym celu z usług budowlanych podmiotów specjalizujących się w świadczeniu takich usług, warto pamiętać o uregulowaniu prawnych aspektów. Jedną z najważniejszych kwestii jest zawarcie pisemnej umowy o roboty budowlane, co będzie gwarancją dochodzenia ewentualnych roszczeń z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych.
Zgodnie z art.647 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014, poz. 121 j.t. z późn.zm.- dalej k.c.) przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Inwestorem jest podmiot zlecający wykonanie robót budowlanych. Obowiązki inwestora obejmują przygotowanie finansowe i organizacyjne robót budowlanych, a w szczególności przekazanie terenu budowy oraz uzyskanie projektów (kupno gotowego projektu, zlecenie opracowania oryginalnego projektu).
Wykonawcą jest podmiot wykonujący na zlecenie inwestora roboty budowlane (na przykład budowę domu). Obowiązki wykonawcy polegają przede wszystkim na wykonaniu obiektu zgodnie z umową i normami prawa budowlanego, zabezpieczeniu placu budowy oraz na oddaniu zdatnego do użytku wybudowanego obiektu budowlanego.
Podstawowym uprawnieniem zamawiającego jest uzyskanie wykonanego obiektu budowlanego, który stanowi materialny rezultat, a podstawowym uprawnieniem wykonawcy jest otrzymanie wynagrodzenia w umówionej przez strony wysokości.
Określając w umowie o roboty budowlane zakres obowiązków stron można przewidzieć na przykład, iż materiały budowlane i wykończeniowe będą kupowane przez wykonawcę, że na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek doprowadzenia mediów do działki zamawiającego, jak również wiele innych postanowień w zależności od zakresu i charakteru prac oraz ustaleń stron.
Zawierając umowę należy uwzględniać, że w razie wątpliwości co do zakresu robót, w myśl art. 649 k.c. istnieje domniemanie, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem, który stanowi część składową umowy.
W razie opieszałości oraz niestarannego działania wykonawcy, inwestor może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania budynku. Jeżeli wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, inwestor po upływie terminu dodatkowego może od umowy odstąpić oraz może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie budynku innej osobie, na koszt i ryzyko wykonawcy.
Zgodnie z regulacją kodeksową umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem, gdyż tylko taka forma umowy najlepiej chroni przed ryzykiem nienależytego wykonania obowiązków przez stronę.

Źródła:
– ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014, poz. 121 j.t. z późn.zm.)

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.