Chat with us, powered by LiveChat

Definicja spółki cywilnej zawarta została w art. 860 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Spółka cywilna jest umową, w której zawierające ją podmioty (mogą nimi być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Należy…

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 roku (Dz.U. poz. 1265 ),  od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie wysokość minimalnej stawki godzinowej tj. minimalna wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Warto…

W języku codziennym pojęcia wypowiedzenia i odstąpienia od umowy stosowane są niemal zamiennie. Oczywiście obydwa pojęcia oznaczają specyficzne jednostronne oświadczenia woli i związane są zakończeniem bytu stosunku prawnego. Ich skutki są jednak zgoła odmienne, co może mieć niebagatelne znaczenie przy rozstrzyganiu sprawy przed sądem powszechnym. Wypowiedzenie umowy jest jednym ze zwykłych sposobów jej rozwiązania (obok…

Kara umowna jest postanowieniem umownym wyręczającym sąd od obliczenia należnego odszkodowania. Strony same umawiają się, ile jedna zapłaci drugiej na wypadek niewykonania umowy w całości lub części. Kara umowna ma co do zasady charakter kompensacyjny. Oznacza to, że wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kwoty określonej w klauzuli bez względu na wysokość poniesionej szkody. I…

Potrącenie jest jednostronnym oświadczeniem, na mocy którego wzajemne zobowiązania stron umarzają się. W prawie cywilnym istnieje możliwość szerokiego potrącania wzajemnych długów. Inaczej jednak tę kwestie reguluje Kodeks pracy w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia z wierzytelnościami pracodawcy (lub innych osób) względem pracownika. Co do zasady potrącenia możliwe z wynagrodzenia pracownika można podzielić na dwa rodzaje: potrącania…

Kara umowna jest to szeroko stosowana instytucja prawa prywatnego, która w rzeczywistości przybiera postać klauzuli wpisywanej do umowy. W polskim ustawodawstwie kara umowna została uregulowana w art. 483 i 484 Kodeksu cywilnego. Jej głównym zadaniem jest ochrona jednej strony umowy przed działaniami lub zaniechaniami kontrahenta. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej…

Celem Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 roku w sprawie Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) było utworzenie stosownego instrumentu prawnego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (dalej: Wspólnota) w formie Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, które przyczyniłoby się do osiągnięcia harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej. W rozporządzeniu podkreślono, iż rozwój działalności gospodarczej zależy od ustanowienia i…

W poprzednim artykule w sposób szczególny omówione zostały obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, a mianowicie obowiązek zbierania i zapewnienia odzysku, w tym recyklingu takiej samej ilości i rodzaju opakowań po środkach niebezpiecznych jaka została przez niego wprowadzona. Podkreślono też, że nie muszą to być „własne” opakowania po środkach niebezpiecznych, lecz taka sama ilość…

Zagadnienie dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych w sposób szczególny uregulowane zostało przez ustawodawcę w ustawie z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.888 z późn. zm.) – dalej: ustawa o gospodarce odpadami. Ustawa ta określa prawa i obowiązki przedsiębiorców między innymi…

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij