Czym jest Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych?

Celem Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 roku w sprawie Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) było utworzenie stosownego instrumentu prawnego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (dalej: Wspólnota) w formie Europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, które przyczyniłoby się do osiągnięcia harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej. W rozporządzeniu podkreślono, iż rozwój działalności gospodarczej zależy od ustanowienia i sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku oferującego warunki analogiczne do warunków rynku krajowego. Aby urzeczywistnić ten jednolity rynek oraz aby zwiększyć jego jedność stworzono ramy prawne, które ułatwiły w szczególności osobom fizycznym, spółkom i innym jednostkom organizacyjnym dostosowanie ich działalności do warunków gospodarczych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Regulacje prawne dotyczące EZIG zostały przyjęte, żeby osoby fizyczne, spółki i inne jednostki organizacyjne mogły prowadzić efektywną współpracę transgraniczną.
Celem zgrupowania jest ułatwianie lub rozwój działalności gospodarczej jej członków oraz poprawa wyników tej działalności. Celem zgrupowania nie jest osiąganie zysków dla siebie, lecz dla jego członków. Jednakże działalność zgrupowania nie może mieć bardziej znaczącego charakteru niż pomocniczy.

Członkami zgrupowania mogą być jedynie:
1. spółki lub przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne prawa publicznego lub prywatnego, które zostały utworzone zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, posiadające zarejestrowaną lub statutową siedzibę oraz zarząd we Wspólnocie; w przypadku gdy na mocy prawa Państwa Członkowskiego spółka lub inna jednostka organizacyjna nie jest zobowiązana do posiadania zarejestrowanej lub statutowej siedziby, warunkiem wystarczającym w odniesieniu do takiej spółki lub innej jednostki organizacyjnej jest posiadanie swojego zarządu we Wspólnocie;
2. osoby fizyczne wykonujące jakąkolwiek działalność przemysłową, handlową, rzemieślniczą lub rolniczą lub osoby świadczące usługi zawodowe lub inne we Wspólnocie.
Strony zamierzające utworzyć zgrupowanie muszą zawrzeć umowę, która między innymi powinna określać siedzibę ugrupowania oraz cele utworzenia zgrupowania.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2005 roku o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,Zgrupowanie podlega wpisowi do rejestru na zasadach określonych dla spółek jawnych.
Jeżeli przed zarejestrowaniem zgrupowania była prowadzona w jej imieniu działalność oraz jeżeli zgrupowanie nie wykona, po rejestracji, zobowiązań wynikłych z tej działalności, osoby fizyczne, spółki, przedsiębiorstwa lub inne jednostki organizacyjne, które tę działalność prowadziły, ponoszą solidarną odpowiedzialność za tę działalność.
Zasadą jest, iż prawem mającym zastosowanie, z jednej strony do umowy o utworzeniu zgrupowania, z wyjątkiem spraw odnoszących się do statusu lub zdolności prawnej osób fizycznych oraz osób prawnych i, z drugiej strony, do wewnętrznej organizacji zgrupowania, jest wewnętrzne prawo państwa, w którym zgrupowanie ma siedzibę.
Reasumując, celem utworzenia zgrupowania jest współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi mającymi siedziby w różnych Państwach Członkowskich w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zmierzająca do zwiększenia jej efektywności oraz rozwoju.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 roku w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EUIG) (Dz.U.UE.L.1985.199.1, Dz.U.UE-sp.17-1-83);
2. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U.2005.62.551)

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.