Chat with us, powered by LiveChat

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należy do obowiązków każdego pracodawcy i każdej osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. Jednak z różnych przyczyn może się zdarzyć powstanie zaległości wobec ZUS, będących skutkiem nieopłacenia w terminie składek. W takiej to sytuacji ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 1442 ze zm., dalej: u.s.u.s.) wskazuje okoliczności, kiedy można umorzyć zaległe składki.
Zgodnie ze wskazaną ustawą, należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) z powodu ich całkowitej nieściągalności. Pod pojęciem „należności” należy rozumieć zaległe składki na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę, kosztami egzekucyjnymi, kosztami upomnienia i dodatkowymi opłatami.
Całkowita nieściągalność należności, tzn. zadłużenia wobec ZUS-u, może być stwierdzona wyłącznie w sytuacjach określonych u.s.u.s., mianowicie:
1. dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
3. nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
4. nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
5. wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
6. naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
7. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.
Wykaz okoliczności które świadczą o całkowitej nieściągalności długu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jest wyczerpujący i nie podlega rozszerzeniu.
Decyzja ZUS w sprawie umorzenia należności w razie zaistnienia jednej z powyższych sytuacji może zapaść tak na wniosek dłużnika, jak i z urzędu.
Istniej jednak jeden wyjątek, kiedy pomimo braku stwierdzenia całkowitej nieściągalności, ZUS może umorzyć zaległe składki. Więcej informacji na ten temat w następnym artykule.

Źródło:
– ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. 1998 Nr 137 poz.887 ze zm.);
– ustawa z z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 Nr 60 poz.535 ze zm.);
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz.926 ze zm.).

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij