Kiedy ZUS może umorzyć zaległe składki? cz. 2.

W poprzednim artykule omówione zostały podstawy umorzenia zaległych składek przez ZUS w sytuacji ich całkowitej nieściągalności. W tym artykule wyświetlone zostaną przesłanki umorzenia zaległych składek pomimo braku stwierdzenia ich całkowitej nieściągalności.
W myśl ust.3a art.28 u.s.u.s. należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Powołany przepis dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, tj. nie zatrudniających pracowników. Sąd Najwyższy wskazywał, iż omawiany przepis może również mieć zastosowanie do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, lecz w takiej sytuacji mogą zostać umorzone wyłącznie zaległe składki na ubezpieczenie społeczne ciążące na przedsiębiorcy jako osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Nie mogą natomiast zostać umorzone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych u tego przedsiębiorcy.
ZUS może umorzyć zaległe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o których mowa w ust.3a art.28 u.s.u.s., jeżeli osobataka wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ spowoduję to ciężkie skutki. W szczególności trudna sytuacja finansowa i rodzinna może zaistnieć gdy:
a) opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby rodzinę przedsiębiorcy możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
b) przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia i w związku z tymi wydarzeniami opłacenie zaległych składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności;
c) przewlekła choroba przedsiębiorcy lub konieczność sprawowania przez niego opieki nad chorym członkiem rodziny uniemożliwia uzyskanie dochodu niezbędnego do opłacenia należności.
Wniosek o umorzenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne należy złożyć do Oddziału ZUS właściwego ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. We wniosku należy wskazać:
-okres i kwotę zadłużenia;
-powody zaprzestania opłacania składek;
-wyczerpującą informację i uzasadnienie braku możliwości uregulowania zadłużenia.
Do wniosku trzeba dołączyć wszelką dokumentację potwierdzającą brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia, ewentualnie dokumentację potwierdzającą stan zdrowia lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów.
Występując z wnioskiem do ZUS warto pamiętać, że okres za jaki zaległe składki będą umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

Przeczytaj także: Kiedy ZUS może umorzyć zaległe składki? cz. 1.

Źródło:
– ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. 1998 Nr 137 poz.887 ze zm.);

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.