Moment nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia i prawnopodatkowe skutki jej zbycia

Analizując zagadnienie prawnopodatkowych skutków zbycia nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia należy odwołać się do ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., Nr 361 – j.t. z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy o opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Z powołanego przepisu wprost wynika, że na podatniku będzie ciążył obowiązek podatkowy w przypadku zbycia nieruchomości lub innych praw rzeczowych wymiennych w przepisie, które nie będzie związane z wykonywaniem działalności gospodarczej i jednocześnie następujące przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W związku z powyższym dla oceny sytuacji prawnej spadkodawcy niezbędne jest określenie momentu nabycia nieruchomości.

W wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r. (I SA/Gl 1251/13, Lex nr 1326992) WSA w Gliwicach wskazał, że nabycie nieruchomości w drodze postępowania spadkowego następuje już w dacie otwarcia spadku. Bez znaczenia zatem pozostają kwestie formalne związane ze stwierdzeniem nabycia spadku lub dokonaniem działu spadku. Takie rozstrzygnięcie spotkało się z powszechną aprobatą doktryny, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego stanowiska Ministra Finansów, który podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości) stanął na stanowisku, że moment nabycia należało liczyć od dnia dokonania działu spadku.

Po orzeczeniu WSA w Gliwicach przyjmuje się za dzień nabycia nieruchomości dzień otwarcia spadku. Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., Nr 121 j.t.)spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Należy także zwrócić uwagę na przepis obowiązujący do dnia 01 stycznia 2007 r. Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 32 lit. d o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed dniem 1 stycznia 2007 roku, spadkobierca może sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności płacenia podatku, bowiem do dnia 31 grudnia 2006 r. sprzedaż nieruchomości otrzymanej w wyniku darowizny lub spadku była zwolniona z podatku. Zatem w przypadku nabycia nieruchomości w terminie przed rokiem 2007. właściciel lub współwłaściciele mogą rozporządzań nieruchomością bez konieczności odczekania pięciu lat od dnia jej nabycia. Inaczej wygląda sytuacja prawna osób, które w drodze dziedziczenia nabyły nieruchomość po dniu 1 stycznia 2007 r.Zatem jeśli zdarzenie miało miejsce po 1 stycznia 2007 r., zastosowanie mają przepisy, obowiązujące od początku 2007 roku. Takie zróżnicowanie trybów opodatkowania wprowadziła w art. Art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nowelizująca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz.1588 ze zm.). Z powołanego przepisu przejściowego wyraźnie wynika, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. To zaś oznacza, że nowe przepisy stosuje się tylko do nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.
Podsumowując za moment, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, jest moment otwarcia spadku, a nie jego dział. Bowiem jak wskazał WSA w Gliwicach dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku, gdyż bez nabycia spadku nie można dokonać jego podziału.
W wyniku przyjęcia takich założeń można uznać, że przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku jest zwolniony z podatku dochodowego, o ile odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku lub gdy transakcja podlega zwolnieniu w związku z nabyciem nieruchomości przed rokiem 2007 r.

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.