Moment nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia i prawnopodatkowe skutki jej zbycia

Analizując zagadnienie prawnopodatkowych skutków zbycia nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia należy odwołać się do ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., Nr 361 – j.t. z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy o opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Z powołanego przepisu wprost wynika, że na podatniku będzie ciążył obowiązek podatkowy w przypadku zbycia nieruchomości lub innych praw rzeczowych wymiennych w przepisie, które nie będzie związane z wykonywaniem działalności gospodarczej i jednocześnie następujące przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W związku z powyższym dla oceny sytuacji prawnej spadkodawcy niezbędne jest określenie momentu nabycia nieruchomości.

W wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r. (I SA/Gl 1251/13, Lex nr 1326992) WSA w Gliwicach wskazał, że nabycie nieruchomości w drodze postępowania spadkowego następuje już w dacie otwarcia spadku. Bez znaczenia zatem pozostają kwestie formalne związane ze stwierdzeniem nabycia spadku lub dokonaniem działu spadku. Takie rozstrzygnięcie spotkało się z powszechną aprobatą doktryny, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego stanowiska Ministra Finansów, który podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości) stanął na stanowisku, że moment nabycia należało liczyć od dnia dokonania działu spadku.

Po orzeczeniu WSA w Gliwicach przyjmuje się za dzień nabycia nieruchomości dzień otwarcia spadku. Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., Nr 121 j.t.)spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Należy także zwrócić uwagę na przepis obowiązujący do dnia 01 stycznia 2007 r. Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 32 lit. d o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed dniem 1 stycznia 2007 roku, spadkobierca może sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności płacenia podatku, bowiem do dnia 31 grudnia 2006 r. sprzedaż nieruchomości otrzymanej w wyniku darowizny lub spadku była zwolniona z podatku. Zatem w przypadku nabycia nieruchomości w terminie przed rokiem 2007. właściciel lub współwłaściciele mogą rozporządzań nieruchomością bez konieczności odczekania pięciu lat od dnia jej nabycia. Inaczej wygląda sytuacja prawna osób, które w drodze dziedziczenia nabyły nieruchomość po dniu 1 stycznia 2007 r.Zatem jeśli zdarzenie miało miejsce po 1 stycznia 2007 r., zastosowanie mają przepisy, obowiązujące od początku 2007 roku. Takie zróżnicowanie trybów opodatkowania wprowadziła w art. Art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nowelizująca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz.1588 ze zm.). Z powołanego przepisu przejściowego wyraźnie wynika, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. To zaś oznacza, że nowe przepisy stosuje się tylko do nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.
Podsumowując za moment, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, jest moment otwarcia spadku, a nie jego dział. Bowiem jak wskazał WSA w Gliwicach dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku, gdyż bez nabycia spadku nie można dokonać jego podziału.
W wyniku przyjęcia takich założeń można uznać, że przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku jest zwolniony z podatku dochodowego, o ile odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku lub gdy transakcja podlega zwolnieniu w związku z nabyciem nieruchomości przed rokiem 2007 r.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.