Chat with us, powered by LiveChat

W poprzednim artykule w sposób szczególny omówione zostały obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, a mianowicie obowiązek zbierania i zapewnienia odzysku, w tym recyklingu takiej samej ilości i rodzaju opakowań po środkach niebezpiecznych jaka została przez niego wprowadzona. Podkreślono też, że nie muszą to być „własne” opakowania po środkach niebezpiecznych, lecz taka sama ilość i rodzaj opakowań.
W związku z wyżej opisanym ujęciem przez ustawodawcę obowiązków przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach powstaje praktyczne pytanie: co robić z opakowaniami po środkach niebezpiecznych podmiotom, które kupują takie środki, skoro przedsiębiorca, który je wprowadził nie ma obowiązku odbioru opakowań od sprzedanych przez niego towarów.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.; w dalszej treści – ustawa o odpadach) podmioty, kupujący środki niebezpieczne w opakowaniach są posiadaczami odpadów. Pod posiadaczem odpadów w myśl ustawy o odpadach rozumie się „wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.
Z art.26 ustawy o odpadach wynika, że to posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.
Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31 ustawy o odpadach, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.
Jednocześnie zgodnie z art.66 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji.
Mając na uwadze powyższe, ustawodawca obciążył obowiązkiem zagospodarowania odpadami po środkach niebezpiecznych podmioty, które takie środki nabyli. Zatem kupujący, którzy w konsekwencji stają się posiadaczami odpadów muszą zadbać o odbiór tych odpadów na przykład przez organizację mającą zezwolenie na zbieranie odpadów po środkach niebezpiecznych.

Źródła:
– ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.888 z późn. zm.);
– ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.);

CategoryFIRMY, Inne

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij