Obowiązki ustawowe przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach- część 2

W poprzednim artykule w sposób szczególny omówione zostały obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, a mianowicie obowiązek zbierania i zapewnienia odzysku, w tym recyklingu takiej samej ilości i rodzaju opakowań po środkach niebezpiecznych jaka została przez niego wprowadzona. Podkreślono też, że nie muszą to być „własne” opakowania po środkach niebezpiecznych, lecz taka sama ilość i rodzaj opakowań.
W związku z wyżej opisanym ujęciem przez ustawodawcę obowiązków przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach powstaje praktyczne pytanie: co robić z opakowaniami po środkach niebezpiecznych podmiotom, które kupują takie środki, skoro przedsiębiorca, który je wprowadził nie ma obowiązku odbioru opakowań od sprzedanych przez niego towarów.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.; w dalszej treści – ustawa o odpadach) podmioty, kupujący środki niebezpieczne w opakowaniach są posiadaczami odpadów. Pod posiadaczem odpadów w myśl ustawy o odpadach rozumie się „wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.
Z art.26 ustawy o odpadach wynika, że to posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.
Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31 ustawy o odpadach, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.
Jednocześnie zgodnie z art.66 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji.
Mając na uwadze powyższe, ustawodawca obciążył obowiązkiem zagospodarowania odpadami po środkach niebezpiecznych podmioty, które takie środki nabyli. Zatem kupujący, którzy w konsekwencji stają się posiadaczami odpadów muszą zadbać o odbiór tych odpadów na przykład przez organizację mającą zezwolenie na zbieranie odpadów po środkach niebezpiecznych.

Źródła:
– ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.888 z późn. zm.);
– ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.);

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.