Obowiązki ustawowe przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach- część 2

W poprzednim artykule w sposób szczególny omówione zostały obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, a mianowicie obowiązek zbierania i zapewnienia odzysku, w tym recyklingu takiej samej ilości i rodzaju opakowań po środkach niebezpiecznych jaka została przez niego wprowadzona. Podkreślono też, że nie muszą to być „własne” opakowania po środkach niebezpiecznych, lecz taka sama ilość i rodzaj opakowań.
W związku z wyżej opisanym ujęciem przez ustawodawcę obowiązków przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach powstaje praktyczne pytanie: co robić z opakowaniami po środkach niebezpiecznych podmiotom, które kupują takie środki, skoro przedsiębiorca, który je wprowadził nie ma obowiązku odbioru opakowań od sprzedanych przez niego towarów.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.; w dalszej treści – ustawa o odpadach) podmioty, kupujący środki niebezpieczne w opakowaniach są posiadaczami odpadów. Pod posiadaczem odpadów w myśl ustawy o odpadach rozumie się „wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.
Z art.26 ustawy o odpadach wynika, że to posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.
Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31 ustawy o odpadach, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.
Jednocześnie zgodnie z art.66 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji.
Mając na uwadze powyższe, ustawodawca obciążył obowiązkiem zagospodarowania odpadami po środkach niebezpiecznych podmioty, które takie środki nabyli. Zatem kupujący, którzy w konsekwencji stają się posiadaczami odpadów muszą zadbać o odbiór tych odpadów na przykład przez organizację mającą zezwolenie na zbieranie odpadów po środkach niebezpiecznych.

Źródła:
– ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.888 z późn. zm.);
– ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.);

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.