Odszkodowania - Pomoc w uzyskaniu odszkodowań

Stłuczka, wypadek przy pracy lub w drodze do pracy albo działanie kogoś, które doprowadziło do wyrządzenia szkody albo krzywdy. Jest wiele sytuacji określonych prawem, w konsekwencji których należy nam się odszkodowanie. Wiele z nich wymaga konsultacji z doświadczonym prawnikiem, który pomoże nam w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, czy też pozwu do sądu niezbędnego do uzyskania należnego nam odszkodowania.

Jak możemy Ci pomóc?

Świadczymy pomoc prawną dla osób prywatnych, a także dla różnych podmiotów gospodarczych – jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek, a także międzynarodowych korporacji. Nasze usługi wyróżnia szeroki zakres i kompleksowość. Nasz zespół to eksperci w wielu dziedzinach prawa.

W jakich sytuacjach możesz się znaleźć?

Odszkodowanie zazwyczaj nie jest pierwszą myślą osoby, która właśnie poniosła szkodę. Raczej w takiej sytuacji skupiamy się na naszych bliskich, czy na powrocie do zdrowia i naszej codzienności, a o odszkodowaniu zaczynamy myśleć po wielu dniach czy miesiącach. Wtedy może już  być za późno, ponieważ uzyskanie dowodów będzie zdecydowanie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Właśnie dlatego warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego prawnika jak najszybciej. Prawnik udzieli nam informacji, jakie świadczenia są nam należne, zajmie się wszystkimi kwestiami dowodowymi, a także pomoże odpowiednio sformułować i skwantyfikować nasze roszczenia w pismach procesowanych.

Niestety czasem zdarzają się błędy personelu medycznego – czy to w formie błędu medycznego na bloku operacyjnym (np. poprzez pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym) czy zakażenia szpitalnego (kiedy w wyniku zaniedbania pacjent zostaje zakażony wirusem lub bakterią podczas wykonywania jakieś procedury medycznej). W każdej z tych sytuacji, pacjent może dążyć do uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego rekompensującego poniesioną krzywdę, koszty leczenia, koszty dojazdu do placówek medycznych, czy utracone dochody. Bez pomocy prawnej może być ciężko skwantyfikować i sformułować swoje roszczenia.
Jeżeli ubezpieczyciel bezzasadnie odmówi wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu lub jakiekolwiek uszkodzenie Twojego pojazdu, to warto zasięgnąć porady doświadczonego prawnika. Niektóre szkody mogą być wyłączone z zakresu wykupionego przez Ciebie ubezpieczenia OC, AC, czy assistance w konkretnych przypadkach, np. holowanie samochodu po awarii, ale inne zdarzenia mogą być dyskusyjne – zwłaszcza, jeżeli w procesie zakupu ubezpieczenia klient został poinformowany, że jakieś zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. We wszystkich tych przypadkach warto skonsultować się z prawnikiem, żeby ocenić szanse na uzyskanie wypłaty świadczenia.

Jeżeli w ramach likwidacji szkody na Twoim samochodzie realizowanej na podstawie kosztorysu (taka opcja jest zwykle domyślnie wybierana przez pośredników ubezpieczeniowych, ponieważ obniża koszty ubezpieczenia względem likwidacji poprzez naprawę samochodu w warsztacie współpracującym z danym ubezpieczycielem), okaże się że koszty naprawy samochodu znacznie przekraczają świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela, to warto skorzystać z pomocy prawnej w celu wyegzekwowania od ubezpieczyciela pokrycia pełnych kosztów naprawy Twojego auta. Taki proces warto zacząć od kontaktu z ubezpieczycielem i wniesienia o zwiększenie świadczenia. Jeżeli to działanie okaże się bezskuteczne, to wtedy trzeba wkroczyć na drogę sądową.

Zwykle sytuacje, w których nasze mieszkanie zostaje zalane przez sąsiadów są dość przewidywalne. Sąsiad schodzi do nas, przeprasza i podaje numer swojego ubezpieczenia, szkoda jest następnie oszacowana i ubezpieczyciel wypłaca należne świadczenie. Niestety, jeżeli nasz sąsiad nie ma ubezpieczenia, to sprawa już wcale nie musi być taka prosta. Może on w ogóle zaprzeczać zaistnieniu takiego zdarzenia i unikać kontaktu z nami. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z prawnikiem, który pomoże uzyskać rekompensatę na drodze sądowej.

Konieczność uzyskania odszkodowania za zniszczenie mieszkania w wyniku pożaru, zwarcia instalacji elektrycznej lub opadów atmosferycznych może być konsekwencją jednej z dwóch sytuacji. Po pierwsze, możemy nie mieć ubezpieczenia, a wiemy kto z innych lokatorów czy administratorów ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za takie zdarzenie. Po drugie, mamy ubezpieczenie, jednak z jakiegoś powodu ubezpieczyciel nie chce wypłacić części lub całości sumy ubezpieczenia. W obu tych przypadkach warto skorzystać z porady prawnej, żeby ustalić strategię działania.
Jeżeli stracisz osobę bliską w wyniku wypadku komunikacyjnego lub czyjegoś zaniedbania, które doprowadziło do tego wypadku, to oprócz odpowiedzialności karnej, możesz domagać się od osoby winnej zapłaty rekompensaty pieniężnej. Już sama strata osoby najbliższej jest wystraczającym powodem do żądania rekompensaty. Na jej wysokość może dodatkowo wpłynąć stopień pogorszenia się Twojej sytuacji życiowej, czy koszty pogrzebu, których również można dochodzić od sprawcy.
Jeżeli doznałeś obrażeń fizycznych w wyniku wypadku drogowego, to masz prawo nie tylko do zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę, ale również do zwrotu kosztów leczenia, kosztów dojazdu do placówek medycznych, rekompensaty za utracony dochód, czy za konieczność wynajęcia osób do opieki nad Tobą lub Twoimi dziećmi. Nasz zespół chętnie pomoże w zebraniu dokumentacji i uzyskaniu wszystkich tych świadczeń. Nie jest to jednak proces łatwy, dlatego zachęcamy do uzbrojenia się w cierpliwość, kiedy nasz doświadczony Zespół będzie prowadził sprawę.

Nawet najbardziej doświadczony i opiekuńczy rodzic nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem przez 24 godziny na dobę. Coraz częściej dzieci są same lub z rówieśnikami, czy to podczas przerw w szkole, czy w świetlicy, czy nawet w drodze do szkoły. W każdej z tych sytuacji może dojść do wypadku, który spowoduje obrażenia fizyczne zarówno u sprawcy, jak i osoby poszkodowanej. Jeżeli Twoje dziecko, spowoduje wypadek, a nie ma ukończonych 13 lat, to również jemu należy się odszkodowanie. Nasz Zespół pomoże Ci je uzyskać.

Wypadek przy pracy to z prawnego punktu widzenia najbardziej korzystny wypadek, jaki może się wydarzyć pracownikowi w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Cieszy się on licznymi przywilejami w ramach świadczeń wypłacanych przez państwo, ale może on też doprowadzić do utraty dochodu, premii, czy nawet awansu. Niestety życie nie stoi w miejscu i wymarzony awans na wyższe stanowisko czasem nie poczeka kilka czy kilkanaście miesięcy, które będą niezbędne do powrotu do zdrowia. W takiej sytuacji, możemy dochodzić rekompensaty finansowej za utraconą możliwość rozwoju kariery zawodowej. Analogicznie, możemy domagać się rekompensaty za ewentualne utracone dochody, premie, itp.
Kolejnym źródłem szkód zdrowotnych i szkód w mieniu mogą być spadające elementy budowli lub przedmioty, które wypadły przez okno. Mogą to być sople lodu, hałdy śniegu z dachu, cegły, doniczki stojące na parapecie czy jakiekolwiek inne przedmioty znajdujące się w budynku, które np. w ferworze zaciekłej dyskusji zostały wyrzucone przez okno. Takie elementy mogą zarówno zniszczyć majątek, np. samochód zaparkowany na parkingu pod budynkiem, jak i mogą doprowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu. W każdym z tych przypadków można dochodzić rekompensaty pieniężnej.
Coraz częściej zdarzają się przypadki przytrzaśnięcia przez automatyczne drzwi wejściowe. Czasem zostaje przytrzaśnięta część ciała (stopa, dłoń, ramię, itp.), czasem ubranie (marynarka, płaszcz, krawat, itp.), a czasem torebka, torba, walizka, czy plecak. Czasem przytrzaśnięcia są bardzo delikatne i kończą się kilkoma siniakami lub pogniecioną częścią garderoby, a czasem mogą prowadzić nawet do kalectwa. W każdym z tych przypadków, osoba poszkodowana ma prawo do otrzymania rekompensaty za zaistniałą sytuację i jej konsekwencje zdrowotne lub majątkowe.

Coraz częściej zdarzają się wypadki związane z korzystaniem z wind czy schodów ruchomych. Czasem kabina nie przyjeżdża na właściwe piętro, a drzwi mimo to się otwierają. Czasem windy się zacinają i pasażerowie są uwięzieni w środku przez kilka lub kilkanaście godzin. Z kolei schody ruchome potrafią gwałtownie zahamować lub przyspieszyć i w ten sposób doprowadzają do przewrócenia się pasażerów. Każde z takich zdarzeń może wywołać komplikacje zdrowotne i konsekwencje finansowe obejmujące koszty leczenia i zniszczenia powstałe w konsekwencji wypadku. W każdej z tych sytuacji, osoba poszkodowana ma prawo do otrzymania rekompensaty za zaistniałą sytuację.

Szkody mogą powstawać również w wyniku dopuszczenia do obrotu produktów niebezpiecznych. Mogą to być zabawki zawierające ołów, owoce może skażone ropą, czy wszelkie inne przedmioty niebezpieczne. Każda osoba, która zostanie narażona na korzystanie z takich przedmiotów ma prawo dochodzić rekompensaty pieniężnej za zaistniałe zagrożenie i jego konsekwencje zdrowotne lub finansowe.

Polskie prawo nie definiuje dóbr osobistych. W kodeksie cywilnym wymienia jedynie przykładowe dobra osobiste każdego człowieka, które podlegają ochronie. Są to w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Jest to katalog otwarty, który zmienia się w zależności od zmian społeczno-gospodarczych. W przypadku naruszenia dóbr osobistych, każda osoba poszkodowana ma prawo do żądania różnych roszczeń – od zakazu dalszego naruszania swoich praw, przez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez osobę naruszającą prawa, aż do rekompensaty pieniężnej, która może zostać wypłacona na konto osoby pokrzywdzonej lub na cele społeczne. Niezależnie od tego, jakiej rekompensaty oczekujemy, warto skorzystać z pomocy prawnej. Dzięki pomocy doświadczonego prawnika, cały proces przebiegnie sprawniej.

Odwołanie Twojego lotu przez linię lotniczą może być dla Ciebie problematyczne i pokrzyżować wiele Twoich planów. W takim przypadku linia lotnicza powinna zapewnić pasażerom odwołanego lotu stosowaną opiekę. W związku z taką sytuacją, pasażerom przysługuje kilka praw związanych z odwołanym lotem. Oprócz rezygnacji z podróży, zwrotu pełnych kosztów biletu, żądania zapewnienia przez linie lotu zastępczego, można ubiegać się o odszkodowanie. W tym celu należy zebrać stosowne dokumenty oraz informacje, które ułatwią później uzyskanie odszkodowania. Przede wszystkim należy zachować potwierdzenie rezerwacji, kartę pokładową oraz należy dowiedzieć się jaka jest przyczyna odwołania naszego lotu. Niestety nie zawsze odpowiedzialność odszkodowawcza linii lotniczej będzie miała miejsce. Jeżeli nasz lot został odwołany z powodu: strajku, zagrożenia bezpieczeństwa, złych warunków pogodowych lub destabilizacji politycznej to może to zaważyć na wyłączeniu odpowiedzialności linii lotniczej za odwołany lot. Zawsze jednak warto zebrać wszystkie informacje i z kompletem dokumentów udać się do prawnika z prośbą o poradę w konkretnej sytuacji.

Historie Klientów

Opinie Klientów

Co zyskasz dzięki współpracy z nami?

Zyskujesz pewność, że wszystkie sprawy są załatwione terminowo i zgodnie z prawem.

Elastyczne podejście do współpracy
i rozliczeń finansowych.

Możesz w spokoju zająć się innymi sprawami, kiedy nasz Zespół będzie walczył o należne Ci odszkodowanie.

Oszczędzisz swój cenny czas,

Przyjazną atmosferę współpracy.

Prostą i przystępną komunikację.

Interdyscyplinarny zespół prawników, którzy kompleksowo zajmą się Twoją sprawą,

Rozpoznanie Twoich potrzeb i dopasowanie działań do oczekiwanych przez Ciebie rezultatów.

Porady prawne online

Chcesz szybko otrzymać poradę prawną bez wychodzenia z domu?
Zadaj pytanie naszemu prawnikowi i umów się na spotkanie online!
Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i krótko opiszesz swoją sprawę

Opisz sprawę, w której możemy Ci pomóc

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z naszą Kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne.

Typowy proces obsługi zleceń przebiega w pięciu krokach:

1
2
3
4
5
Zdefiniowanie zadania oraz
określenie celu, jaki jest
stawiany przed Kancelarią.
Wycena zlecenia.
Akceptacja wyceny
przez klienta
Zebranie materiałów niezbędnych
do realizacji zlecenia.
Realizacja zlecenia.
1
Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed Kancelarią.
1
2
Wycena zlecenia.
2
3
Akceptacja wyceny przez Klienta.
3
4
Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
4
5
Realizacja zlecenia.
5

Ważnym etapem obsługi każdego zlecenia jest pierwsza konsultacja. To właśnie wtedy poznajemy potrzeby i oczekiwania Klientów oraz ustalamy zasady współpracy. 

Aby umówić się na takie spotkanie, zapraszamy do kontaktu

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń. 

Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.
Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które sporadycznie potrzebują pomocy prawnej.

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za poprowadzenie danej sprawy.
Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które regularnie potrzebują pomocy prawnej.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia.
Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które chcą rozpocząć współpracę z Kancelarią od konkretnej sprawy.

Nasze publikacje

Prezes UOKiK rekomenduje, jak reklamować w mediach społecznościowych

Prezes UOKiK rekomenduje, jak reklamować w mediach społecznościowych

#OznaczamReklamy Dnia 26 września 2022 r. ukazały się rekomendacje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów (UOKiK) dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów. Dokument ten był wyczekiwany przez całą branżę i ma tym większe znaczenie, iż od dłuższego czasu obserwowany jest trend polegający na dynamicznym rozwoju tzw. influencer marketingu, czyli działalności reklamowej prowadzonej przez influencerów – osoby mające wpływ na daną społeczność, a komunikujące się z nią poprzez media…
Egzekucja z nieruchomości będącej majątkiem wspólnym małżonków

Egzekucja z nieruchomości będącej majątkiem wspólnym małżonków

Już na wstępie należy zasygnalizować, że brak klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym przeciwko drugiemu małżonkowi uniemożliwia nam prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego. Poniżej wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje. Tytułem wykonawczym – czyli dokumentem uprawniającym nas do wszczęcia i prowadzenia egzekucji jest tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty – katalog tytułów egzekucyjnych zawarty został w art. 777 k.p.c.) zaopatrzony w klauzulę wykonalności, czyli potwierdzenie Sądu, że na podstawie tego…
Komu będzie przysługiwało świadczenie 500+ w nowym okresie świadczeniowym ?

Komu będzie przysługiwało świadczenie 500+ w nowym okresie świadczeniowym ?

Mija właśnie rok, jak w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.- o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) określająca warunki i zasady otrzymywania świadczenia wychowawczego, potocznie zwanego  500+. Pierwszy okres świadczeniowy upływa dnia 30 września 2017 r. Świadczeniobiorcy, aby móc dalej pobierać świadczenie wychowawcze, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. ustawy powinni na nowo…

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.