Odszkodowanie za błąd medyczny

W przypadku każdej operacji czy zabiegu istnieje ryzyko, że lekarz lub personel medyczny może dopuścić się błędu medycznego. Skutki takiego zaniedbania mogą być bardzo poważne dla nas lub dla naszych bliskich. Możemy zarówno ucierpieć fizycznie, jak i psychicznie. Dodatkowo możemy ponieść koszty kolejnej operacji bądź zabiegu, na który zdecydujemy się prywatnie, aby „naprawić” to, co poszło nie tak przy poprzednim zabiegu. Co ważne, jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie od szpitala czy lekarza, to musimy działać w określony sposób – tak, aby ułatwić sobie późniejsze dochodzenie należnych nam pieniędzy. Poniżej postaramy się poruszyć najważniejsze aspekty, o których należy pamiętać przy dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny.

Czym jest błąd medyczny? Czy w naszej sytuacji możemy mieć z nim do czynienia?

Przy dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny w pierwszej kolejności musimy ustalić, czy mamy do czynienia z błędem medycznym. Brzmi to jak banał, ale to kluczowy element ewentualnej odpowiedzialności. Czym zatem jest błąd medyczny? Najczęściej błąd medyczny definiowany jest jako nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powoduje powstanie szkody u pacjenta. Jest to więc zdarzenie zwykle spowodowane przez niewłaściwe działanie lub lekkomyślność personelu medycznego. Skutki tego zaniechania mogą znacznie utrudniać, uniemożliwiać lub ograniczać egzystencję poszkodowanego pacjenta.

Błędy medyczne – rodzaje i przykłady

Na podstawie definicji błędu medycznego możemy wyróżnić różne rodzaje błędów medycznych. Rodzaje błędów medycznych nie są kluczowe dla dochodzenia odszkodowania, ale analiza rodzajów błędów może pomóc nam przy ustaleniu czy w naszej sytuacji mamy do czynienia z błędem medycznym, którego dopuścił się personel medyczny.

Można wyróżnić następujące rodzaje błędów medycznych: błąd diagnostyczny, błąd informacyjny, błąd organizacyjny, błąd rokowania, błąd techniczny oraz błąd terapeutyczny. Poniżej kilka słów o każdym z nich.

1

Błąd medyczny – błąd diagnostyczny

Błąd diagnostyczny to błąd medyczny, który polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzenia u pacjenta. Może on polegać na błędnym stwierdzeniu przez lekarza, że pacjent jest zdrowy (a tak naprawdę choruje) bądź na stwierdzeniu, że pacjent choruje na określoną chorobę (a tak naprawdę choruje na inną). Następstwem takich stwierdzeń jest błędna diagnoza pacjenta, która ma wpływ na stosowane sposoby leczenia. Takie działanie może spowodować u pacjenta pogorszenia się stanu zdrowia, rozstrój zdrowia, a nawet śmierć. 

Przykład 1

Pacjent X był badany przez lekarza dyżurnego na izbie przyjęć w szpitalu. Skarżył się na złe samopoczucie i wymioty. Lekarz postawił błędną diagnozę i stwierdził, że jest to niestrawność, a tak naprawdę były to następstwa lekkiego zawału serca.

Przykład 2

Pacjent X był badany przez lekarza i skarżył się na bóle żołądka. Lekarz skoncentrował się na bólach żołądka i rozpoczął terapię w tym kierunku, a tak naprawdę był to atak wyrostka robaczkowego.

2

Błąd medyczny – błąd techniczny

Błąd ten najczęściej występuje podczas wykonywania przez personel medyczny wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych, np. operacji chirurgicznych, operacji plastycznych, zabiegów itp.  W czasie takiej operacji osoba w niej uczestnicząca na skutek swojego niewłaściwego postępowania powoduje u pacjenta uszczerbek na zdrowiu lub jego śmierć. 

Przykład 1

Lekarz uczestniczący w operacji chirurgicznej pozostawił zamknięty zawór z tlenem dla pacjenta, co doprowadziło do jego śmierci.

Przykład 2

Lekarz prowadzący operację źle używał narzędzi chirurgicznych i przeciął narząd pacjenta doprowadzając do znacznego uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

3

Błąd medyczny – błąd terapeutyczny

Najczęściej błąd terapeutyczny powiązany jest z sytuacją, gdy choroba została zdiagnozowana właściwie, ale lekarz wybrał złą metodę leczenia pacjenta. Takie działanie powoduje, że chory otrzymuje leki, które są nieskuteczne lub kierowany jest na zabieg czy też operację, których wykonanie nie jest konieczne. 

Przykład 1

Lekarz kieruje pacjenta na badanie USG kolana, choć w takim przypadku konieczne byłoby badanie tomograficzne. 

Przykład 2

Lekarz kieruje pacjentkę na operację neurochirurgiczną, chociaż jej stan zdrowia, nie jest aż tak zły, aby konieczne był taki zabieg i wystarczająca byłaby terapia lekowa.

4

Błąd medyczny – błąd rokowania

Najczęściej jest on powiązany z niewłaściwą prognozą stanu zdrowia pacjenta. Lekarz rokuje, że pacjent jest w złym stanie, chociaż jest w dobrym i podejmuje w związku z tym niewłaściwe decyzje.

5

Błąd medyczny – błąd organizacyjny

Występuje jako następstwo złej organizacji pomocy medycznej, co doprowadza do powstania dalszych negatywnych skutków dla pacjenta. Błąd ten może polegać na: naruszeniu standardów postępowania i procedur medycznych, niewłaściwie prowadzonej dokumentacji medycznej pacjenta, niezastosowaniu specjalistycznego sprzętu albo np. na podaniu przez pomyłkę podwójnej dawki środka znieczulającego przez pielęgniarkę.

6

Błąd medyczny – błąd informacyjny

Błąd informacyjny polega na zaniechaniu podania przez lekarza informacji pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi (w przypadku, gdy pacjent jest niepełnoletni) przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, a także dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu pacjenta. 

W przypadku błędu informacyjnego należy pamiętać, że naruszenie tego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 2 listopada 2005 roku o zawodach lekarza i lekarza – dentysty nie stwarza automatycznie możliwości roszczenia odszkodowania z tytułu naruszenia tego obowiązku. Odpowiedzialność lekarza powstanie, gdy w skutek tego błędu pacjent zostanie poszkodowany.

Kiedy powstaje odpowiedzialność za błędy medyczne?

Odpowiedzialność za błędy medyczne opiera się na cywilnej zasadzie winy. Aby stwierdzić jednoznacznie, że doszło do błędu medycznego należy zbadać, czy lekarz albo członek personelu medycznego dopuścił się zawinionego działania bądź zaniechania. Przy czym wystarczy stwierdzenie winy nieumyślnej, aby można było skutecznie dochodzić odszkodowania. 

W trakcie sprawy sąd w celu zbadania, czy dane zachowanie jest zawinione będzie próbował ustalić, czy jego sprawca dochował należytej staranności, która była od niego wymagana, a jeżeli tego nie uczynił to, co było tego przyczyną. W praktyce sąd będzie badał czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował albo mógł dysponować, było zgodne z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej. Pod uwagę będzie brana również motywacja lekarza i wszystkie czynniki, które miały wpływ na jego decyzję. 

Niedołożeniem należytej staranności będzie niezręczność, nieuwaga przy przeprowadzaniu zabiegu, czy też niewystarczająca wiedza do przeprowadzenia zabiegu (inna specjalizacja). 

Kolejnym krokiem przy ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności jest fakt, że oprócz winny, musi istnieć związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem – błędem medycznym, którego dopuścił się lekarz czy personel medyczny, o czym więcej poniżej.

Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem

Istnienie związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem jest warunkiem koniecznym przypisania odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny. Sąd w tym przypadku będzie badał czy dane działanie bądź zaniechanie doprowadziło do rozstroju zdrowia pacjenta, czy też jego śmierci. Innymi słowy, czy gdyby do niego nie doszło, to czy nadal wystąpiłaby szkoda. Sąd nie musi mieć całkowitej pewności w tym zakresie i wystarczy prawdopodobieństwo, że dane działanie bądź zaniechanie doprowadziło do tego skutku.

Co należy zrobić, aby ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Po pierwsze, powinniśmy zebrać wszelką dokumentację medyczną dotyczącą naszej sytuacji, warto skopiować nasze dokumenty ze szpitala, ośrodka, wyniki badań oraz zalecenia lekarskie. Oprócz tego powinniśmy zebrać rachunki (faktury) za dodatkowe leczenie prywatne, dodatkowe badania, koszt dojazdów do lekarza, dokumentację dotyczącą naszej rehabilitacji, dowód na utracone zarobki oraz inne dowody, które dotyczą wydatków spowodowanych pogorszeniem naszego zdrowia wskutek błędu medycznego lub uszczerbkiem na naszym zdrowiu.

Po zebraniu takiej dokumentacji warto zwrócić się do kancelarii prawnej z prośbą o poradę prawną w naszej sytuacji. Kancelaria po przeanalizowaniu dokumentów udzieli nam porady prawnej, czy w naszej sytuacji doszło do wystąpienia błędu medycznego. 

W przypadku terapii leczniczej prowadzonej przez kilku lekarzy, co jest dość częste – wykwalifikowana kancelaria pomoże nam ustalić przeciwko komu powinna być prowadzona sprawa. Należy pamiętać, że pozew w zależności od sprawy może zostać skierowany przeciwko: szpitalowi, konkretnemu lekarzowi bądź przeciwko ubezpieczycielowi lekarza lub szpitala (lekarze i szpitale są obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej). 

Ostatnią rzeczą przed wystąpieniem na drogę sądową jest zgłoszenie się z wnioskiem do właściwej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Właściwość komisji ustalimy na podstawie tego, w jakiej miejscowości znajduje się szpital bądź inny obiekt, w którym udzielono nam pomocy medycznej. Komisja ta ustali czy doszło według niej do błędu medycznego, co ułatwi nam dalsze postępowanie. Orzeczenie tej komisji wymagane jest prawnie do wystąpienia na drogę sądową.

Do kiedy możemy złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i co on powinien zawierać?

Na złożenie takiego wniosku mamy 1 rok od dnia, w którym osoba występująca o odszkodowanie dowiedziała się o wystąpieniu błędu medycznego albo od śmierci pacjenta. Należy pamiętać, że termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym personel medyczny dopuścił się błędu medycznego.

Co powinien zawierać wniosek do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wniosek do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powinien zwierać:

 • dane pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
 • w przypadku, gdy pacjent jest niepełnoletni – imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego;
 • w przypadku pacjenta, który zmarł: imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, wraz ze wskazaniem, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich;
 • adres do doręczeń;
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital;
 • firmę;
 • adres siedziby oraz adres szpitala;
 • uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
 • wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć pacjenta;
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym, że w przypadku: zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł; śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł – w odniesieniu do jednego pacjenta;
 • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.

Po zakończonym postępowaniu przez Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych możemy wystąpić do sądu z pozwem o odszkodowanie w przypadku, gdy Komisja przyzna nam zaniżone odszkodowanie bądź nie uzna, że dane działanie lub zaniechanie miało charakter błędu medycznego. Dlatego bardzo ważnym elementem jest uzasadnienie wniosku składne do komisji. Do jego przygotowania warto skorzystać z pomocy profesjonalistów – doświadczonych prawników, którzy pomogą nam przygotować odpowiednie uzasadnienie oraz ocenić wysokość żądanego przez nas odszkodowania.

Co możesz uzyskać w sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny?

W sprawie o odszkodowanie za błąd medyczny możesz uzyskać różne świadczenia. Zależy to przede wszystkim od typu szkody wyrządzonej pacjentowi przez lekarza oraz jej następstw. Często w przypadku takich spraw o odszkodowanie, poszkodowani mogą liczyć na następuje świadczenia:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie jednorazowe, które może przyznać sąd niezależnie od poniesionych strat majątkowych, które da się wycenić;
 • odszkodowanie – jest to rekompensata za rzeczywiste straty, które poniósł poszkodowany pacjent, np. koszty leczenia, leków, rehabilitacji czy też przystosowania mieszkania;
 • rentę okresową – jest ona przyznawana na czas określony i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany ponosi na wydatki związane z leczeniem,
 • rentę z tytułu utraty zdolności do pracy – renta ta jest przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ma na celu rekompensatę braku możliwości kontynuacji zatrudnienia, rozwoju i awansu zawodowego.

Sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny
w Kancelarii Sylwii Barcz – Popiel

Prawnicy w Naszej Kancelarii specjalizują się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za błąd medyczny. W ramach naszej oferty gwarantujemy kompleksową obsługę Twojej sprawy od porady prawnej aż do zakończenia postępowania sądowego. Wystarczy, że umówisz się na spotkanie osobiście bądź online i opowiesz nam o swojej sprawie, a my zajmiemy się resztą. Oferujemy elastyczne metody rozliczenia się z Kancelarią i do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Umów się na spotkanie z nami jeszcze dziś!

Więcej wpisów

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny Codziennie dochodzi do kilkudziesięciu wypadków komunikacyjnych na polskich drogach, co powoduje, że każdego dnia jesteśmy narażeni na ryzyko stania się

Czytaj więcej

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.