Praca na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony to praca w szczególnych warunkach

Decydującą rolę w analizie charakteru pracy ubezpieczonego z punktu widzenia uprawnień emerytalnych ma możliwość jej zakwalifikowania pod którąś z pozycji jednego z wykazów, stanowiących załączniki do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2014 r. III AUa 971/13, Publ. – LEX nr 1448515)
Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 j.t. z późn. zm.) ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. uzyskują prawo do emerytury po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32 ustawy, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym oraz mają niezbędny okres składkowy i nieskładkowy o którym mowa w art. 27 ustawy, tj. 25 lat dla mężczyzn.
Odnosząc się do samego warunku odpowiednio długiego okresu pracy w warunkach szczególnych należy wskazać, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 j.t. z późn. zm.- dalej rozporządzenie) winien on wynosić co najmniej 15 lat, a sama praca musi być wymieniona w wykazie A, stanowiącym załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, prócz tego ma być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (§ 2 ust. 1). Praca w szczególnych warunkach to praca wykonywana stale (codziennie) i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach pozwalających na uznanie jej za jeden z rodzajów pracy wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.
Zgodnie z Działem VIII pkt 2 rozporządzenia praca na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony jest pracą w szczególnych warunkach. Zatem osoba, która spełnia opisane powyżej warunki ustawowe może występować do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury w związku z pracą w warunkach szczególnych.
Fakt wykonywania pracy w szczególnych warunkach, której wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego powinien wynikać ze świadectwa pracy lub z zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Zgodnie z Działem VIII pkt 2 rozporządzenia praca na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony jest pracą w szczególnych warunkach.
Jak trafnie wskazał w swoim wyroku Sąd Apelacyjny w Łodzi: „podstawowym dokumentem poświadczającym staż pracy w warunkach szczególnych jest świadectwo wykonywania pracy w takich warunkach wystawione przez uprawnionego pracodawcę lub jego następcę prawnego” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 listopada 2013 r. III AUa 136/13, Publ.- LEX nr 1400330 ). Nie wyłącza to możliwości ustalenia faktu wykonywania pracy w warunkach szczególnych w drodze sądowej na podstawie zeznań świadków w sytuacji gdy fakt taki nie wynika z dokumentacji pracowniczej.

Źródła:
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2014 r. III AUa 971/13, Publ. – LEX nr 1448515;
– ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 j.t. z późn. zm.)
– rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 j.t. z późn. zm.)
– wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 listopada 2013 r. III AUa 136/13, Publ.- LEX nr 1400330.

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej wpisów

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej to jedna z instytucji umożliwiająca polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego. Często jest to dość dobry sposób na szybkie i tanie zakończenie

Czytaj więcej

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.