Przez ile lat można dochodzić niezapłaconych należności stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu?

W przypadku uzyskania nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, zwanego tytułem wykonawczym, w celu odzyskania należności sprawę najczęściej kieruje się do komornika sądowego. Komornik jest właściwym organem, którego kompetencje dotyczą prowadzenia sądowej egzekucji roszczeń.
Niestety coraz częściej egzekucja kończy się niepowodzeniem w związku z czym Komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w wskutek jego bezskuteczności. Po uprawomocnieniu się postanowienia Komornika, rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia tego roszczenia.
Na mocy art. 125 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (takim orzeczeniem sądu jest ww. tytuł wykonawczy) lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.
Ponadto zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdej przerwie terminu przedawnienia biegnie on na nowo.
Mając na uwadze powyższe oczywistym jest, że roszczenia można dochodzić jeszcze przez 10 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, czyli od momentu zakończenia egzekucji. Co więcej termin ten może ulec przedłużeniu o ile w tym okresie zostanie ponownie wszczęta egzekucja. Jednocześnie skierowanie sprawy do podmiotu zajmującego się egzekwowaniem roszczeń danego rodzaju, powoduje, że przedawnienie nie biegnie na nowodo momentu, kiedy postępowanie przed tym organem nie zostanie zakończone.

Źródła:
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t.)
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 -j.t.)

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.