Regulamin usługi Newsletter

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Kancelarię Radcy Prawnego Sylwii Barcz- Popiel w Wołominie usługi Newsletter.

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Usługodawcy- należy przez to rozumieć Kancelarię Racy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel w Wołominie, ul. Wileńska 32, lok. 212, 05-200 Wołomin;

 2. Regulaminie- należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin usługi Newsletter;

 3. Usługobiorcy- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi Newsletter świadczonej przez Usługodawcę.

§ 2

 1. Newsletter jest nieodpłatną usługą, świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie Usługobiorcy, polegającą na wysyłaniu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy listu elektronicznego, zawierającego informacje w zakresie zamówionym przez Usługobiorcę.

 2. Newsletter może zawierać wybrane przez Usługodawcę informacje z zakresu prawa, w tym informacje o zmianach w przepisach prawa , informacje o zamieszczanych na stronie internetowej Usługodawcy publikacjach dotyczących wybranych zagadnień prawnych, w szczególności artykułów, analiz, e-booków i prezentacji, a także informacje o organizowanych szkoleniach i konferencjach oraz inne materiały, w tym materiały i informacje o charakterze promocyjnym i handlowym.

 3. Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w ust. 1, godzi się na otrzymywanie w ramach Newslettera informacji wskazanych w ust. 2, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

§ 3

 1. W celu korzystania przez Usługodawcę z usługi Newsletter wymagane jest:

 1. połączenie z siecią Internet;

 2. posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi objętej regulaminem.

 1. W celu złożenia zamówienia na świadczenie przez Usługodawcę usługi Newsletter należy:

 1. wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy, dostępnej pod adresem www.barczpopiel.pl, w tym wypełnić obowiązkowe pola tego formularza, niezbędne do realizacji usługi,
  w szczególności w zakresie wskazania adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Usługodawcy w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter;

 2. zaakceptować regulamin usługi Newsletter;

 3. nacisnąć przycisk „Wyślij”;

 4. potwierdzić zamówienie usługi Newsletter, poprzez kliknięcie na link zamieszczony w liście elektronicznym przesyłanym na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 1. Usługodawca może korzystać z podanego przez Usługobiorcę adresu elektronicznego wyłącznie w celu wykonywania usługi Newsletter.

§ 4

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Usługobiorca w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter. W tym celu Usługobiorca powinien kliknąć w link „Zrezygnuj z prenumeraty”, znajdujący się w treści otrzymywanego Newslettera;

 3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę przesłanego w sposób wskazany w ust. 2 oświadczenia Usługobiorcy o rezygnacji z usługi Newsletter, jak również w przypadku zaprzestania przez Usługodawcę świadczenia usług z przyczyn określonych w § 5 pkt 2, Usługodawca usunie wskazany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej.

§ 5

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. czasowego zaprzestania wykonywania usługi Newsletter, w przypadku wystąpienia takiej konieczności z przyczyn technicznych;

 2. całkowitego zaprzestania w każdym czasie świadczenia usługi Newsletter, po uprzednim powiadomieniu tym Usługobiorcy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji,
  .

§ 6

Usługodawca przetwarzał będzie podane przez Usługobiorcę dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2103 r. poz. 1422 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).


§ 7

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kancelaria@barczpopiel.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy zgłaszającego reklamację oraz opis zgłaszanego problemu lub nieprawidłowości dotyczących świadczenia usługi Newsletter.

 3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

§ 8

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści Regulaminu.

 2. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu listem elektronicznym na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 3. Regulamin w brzmieniu zmienionym wiązać będzie Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.