Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

przez: Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz- Popiel

przy użyciu strony internetowej: www.barczpopiel.pl

Rozdział I

Postanowienia ogóle

Regulamin

§ 1

 1. Regulamin zawiera szczegółowe oznaczenie podmiotu świadczącego usługi drogą elektroniczną, rodzaje i zakres tych usług oraz warunki ich świadczenia drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Sylwii Barcz – Popiel, zwaną dalej „Usługodawcą” oraz zasady korzystania ze strony internetowej:www.barczpopiel.pl, zwanej dalej „stroną Kancelarii”, a także warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013. Nr 1422-j.t.)

Oznaczenie Usługodawcy i Usługobiorcy

§ 2

 1. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  • Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel
  • ul Wileńska 32, lok. 2012-2013
  • 05-200 Wołomin
  • NIP7621220150; REGON 142409704
 1. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta Usług określonych w§3 świadczonych przy użyciu strony Kancelarii,zwaną dalej: „Usługobiorcą”.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 3

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną (zwane dalej: „Usługami”) przy użyciu strony Kancelarii, znajdującej się pod adresem internetowym: www.barczpopiel.pl.
 2. Usługi określone w ust.1 obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem strony kancelarii, w tym:
 3. usługi nieodpłatne;
 4. usługi odpłatne.
  1. Usługi świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie dotyczącym każdej dziedziny prawa, w szczególności prawa: cywilnego, pracy, rodzinnego w tym sporządzenia pozwów o rozwód i alimenty, windykacja należności pieniężnych, handlowego, w tym pomocy przy zakładaniu spółek i fundacji, administracyjnego szeroko rozumianej obsługi organów administracji, z wyłączeniem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

§ 4

 1. Usługi nieodpłatne, zwane dalej„korzystaniem z treści strony Kancelarii”, obejmują:

a) możliwość nieodpłatnego korzystania z treści zamieszczonych na stronie Kancelarii, w tym z aktualności, treści artykułów, treści aktów prawnych i opublikowanych porad i projektów pism i innych dokumentów, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat różnych dziedzin prawa;

b) możliwość wyrażenia opinii na temat strony Kancelarii i usług świadczonych przez Usługodawcę, zwana dalej „Opinią”;

 1. Nieodpłatne korzystanie z treści strony Kancelarii ograniczone jest postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa autorskiego i wynalazczego.
 2. Usługi nieodpłatne nie obejmują treści reklamowych zamieszczanych na stronie Kancelarii.

§ 5

Usługi odpłatne, zwane dalej usługą „Zadaj pytanie”, obejmują udzielanie porad prawnych oraz świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Internetu, polegające w szczególności na:

a)    analizie przesłanych dokumentów i treści przedstawianego przez Usługobiorcę pytania prawnego i

b)   opracowaniu treści porady lub

c)    sporządzeniu opinii prawnych, lub

d)   sporządzeniu projektów umów lub jednostronnych oświadczeń, lub

e)    sporządzaniu projektów pism procesowych, sądowych i innych dokumentów.

§ 6

Usługodawca świadczy usługi określone w § 5, zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym – ze stanem prawnym obowiązującym na dzień udzielenia porady. W kwestiach, w których występują rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, Usługodawca informuje Usługobiorcę o istniejących rozbieżnościach i prezentuje własne stanowisko, z zastrzeżeniem możliwości przyjęcia odmiennego poglądu.

§ 6(1)

1. Treści zamieszczone na stronie Kancelarii, w tym w artykułach i innych materiałach mają wyłącznie charakter informacyjny i przedstawiają stan prawny aktualny na dzień ich publikacji.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa w ust. 1.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

§ 7

 1. Korzystanie z treści strony Kancelarii oraz usługi Zadaj pytanie wymaga: dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej, która akceptuje pliki typu cookie.
 2. Do korzystania z usługi Zadaj pytanie wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 26.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 32.0 i nowszej,Microsoft Internet Explorer w wersji 6.o i nowszej.
 3. Do przesłania załączników stanowiących część przedstawianego zagadnienia prawnego lub celem odebrania odpowiedzi na zadane pytanie wymagane jest posiadanie programów komputerowych obsługujących formaty: „jpg”, „doc”, „docx”, „rtf”, „pdf”
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wymogów technicznych (wskazanych w ust. 1-3 i w §9) niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

Podstawowe obowiązki Usługobiorcy

§ 8

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, zaś w przypadku korzystania z usługi Zadaj pytanie, każdorazowo wymagana jest akceptacja Regulaminu..
 2. Usługobiorca potwierdza, że przed przystąpieniem do korzystania z Usług, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§ 9

 1. Usługobiorca, przed przystąpieniem do korzystania z Usług, wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików tekstowych –cookies – niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę, przez zaznaczenie opcji „Akceptuję”/”Zamknij”/”Rozumiem”.
 2. Pliki typu cookie to informacje, które są zapisywane przez stronę Kancelarii na komputerze Usługobiorcy, które to strona Kancelarii może odczytać przy każdym wejściu na stronę Kancelarii z komputera, na którym uprzednio zainstalowane zostały pliki cookie.
 3. Usługobiorca może wyłączyć pliki cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej lub strony Kancelarii.
 4. W przypadku wyłączenia opcji obsługiwania plików cookie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub niemożność korzystania ze strony Kancelarii.

Podstawowe obowiązki Usługodawcy

§ 10

 1. Usługodawca określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnie udostępnia go Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zamieszcza Regulamin w sposób umożliwiający Usługobiorcy w każdym czasie jego bezpłatnie pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie na podstronie kancelarii, wyświetlającej się po kliknięciu na słowo „Regulamin”, umieszczone bezpośrednio pod formularzem usługi Zadaj pytanie.
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.

Rozdział II

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wzajemne świadczenia stron Umowy

Zadawanie pytań

§ 11

 1. Usługobiorca, który chce skorzystać z usługi Zadaj pytanie, obowiązkowo musi uzupełnić wszystkie pola w formularzu dostępnym na stronie Kancelarii.
 2. W polu „Imię” należy wpisać dowolne imię, pseudonim lub inne określenie wybrane przez Usługobiorcę. Celem umożliwienia użycia w treści odpowiedzi form i zwrotów językowych.
 3. W polu „e-mail” należy podać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego będzie możliwy kontakt między Usługodawcą i Usługobiorcą, w szczególności w celu przesłania Usługobiorcy wyceny, a w przypadku zawarcia umowy – treści porady.
 4. Pole oznaczone nazwami: „Pozew o rozwód”, „Pozew o alimenty”, „Pozew z prawa pracy”, „Pismo procesowe”, „Profesjonalne pismo”, „Postępowanie spadkowe”, „Testament”, „Windykacja należności”, „Zakładanie spółek/fundacji”, „Inne pytanie”, to pole w którym Usługobiorca określa temat zagadnienia prawnego opisanego w dalszej części formularza, jeśli nie jest tożsamy z zaproponowanym tytułem.
 5. W polu „Wpisz treść pytania” Usługobiorca powinien szczegółowo opisać stan faktyczny, treść pytań, na które chce uzyskać odpowiedź, sprecyzować zakres i cel porady lub wskazać rezultat, który chce osiągnąć.
 6. Następnie, wybierając opcję „Dodaj załączniki” Usługobiorca ma możliwość załączenia dokumentów w postaci skanów dokumentów, zdjęć dokumentów, treści pism, dokumentów elektronicznych i innych.
 7. Po uprzednim zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu, Usługobiorca dokonuje jego akceptacji, klikając na mały kwadrat umieszczony przy wyrażeniu: „Akceptuję Regulamin”.
 8. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” pytanie wraz z dołączonymi załącznikami przekazywane jest Usługodawcy, zaś na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny wysyłana jest wiadomość e-mail zawierający informację,o której mowa w  § 12.

Wycena

§ 12

 1. Wycena zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, za którego zapłatę Usługodawca zobowiązuje się udzielić porady Usługobiorcy, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w § 5.
 2. Wycena uwzględnia stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy i czas pracy Usługodawcy lub osób z nim współpracujących nad przedstawionym pytaniem, w celu udzielenia wyczerpującej i rzetelnej porady.
 3. Wycena jest bezpłatna.
 4. Wycena przesyłana jest Usługobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wraz z informacjami o sposobach i terminie płatności.
 5. W dni robocze Usługobiorca otrzymuje Wycenę w przewidywanym terminie do 2 godzin od momentu skorzystania z usługi Zadaj pytanie, jednak nie wcześniej niż o 9:00i nie później niż o 17:00.
 6. W przypadku pytań zadanych w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, Usługobiorca otrzyma Wycenę w terminie wskazanym w ust. 5, w pierwszym dniu roboczym, następującym po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 7. W przypadku, kiedy termin wskazany w ust. 5 przypadałby poza godzinami, o których mowa w tamtym ustępie, terminy wskazane w ust. 5 i 6, liczy się od pierwszej godziny, o której mowa w ust. 5.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy dokonanie Wyceny wymaga szczegółowej analizy przedstawionego pytania prawnego, Usługodawca w terminach określonych w ust. 5, 6 i 7, wskaże nowy termin na przedstawienie Wyceny i poinformuje o tym Usługobiorcę, wraz ze wskazaniem powodów, dla których termin uległ wydłużeniu.

Płatność

§ 13

 1. Po zapoznaniu się z Wyceną Usługobiorca może:
 2. Zrezygnować z Usługi;
 3. Dokonać opłaty w wysokości i w sposób wskazany w treści wiadomości.
  1. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Usługobiorcy obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.
  2. Usługobiorca może skorzystać z następujących sposób płatności:
  3. Przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy wskazany w treści wiadomości;
  4. Wpłata przekazem pocztowym na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy.
   1. W tytule przelewu należy podać „Imię” oraz wpisany przez Usługobiorcę temat zagadnienia prawnego opisanego w dalszej części formularza.
   2. Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
   3. Usługobiorca może przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kancelaria@barczpopiel.pl.
   4. Usługobiorca ponosi koszty transakcji bankowych związanych z dokonaniem zapłaty za Usługi. W przypadku niewpłacenia pełnej kwoty wynagrodzenia za usługę Usługodawca informuje Usługobiorcę o części niezapłaconego wynagrodzenia. Termin oczekiwania na dopłatę wynosi 48 godzin.
   5. W przypadku, kiedy po zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 7, Usługobiorca nie wpłaci brakującej części wynagrodzenia, Usługodawca dokonuje zwrotu wpłaconej należności na koszt Usługobiorcy.

Faktura

§ 14

Usługodawca, który chce otrzymać fakturę VAT obejmującą kwotę wynagrodzenia za Usługi, w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty, przesyła wiadomość w której:

a)    wskazuje wprost, że chce otrzymać Fakturę VAT;

b)   podaje nazwę i adres firmy;

c)    NIP

d)   Adres poczty elektronicznej, o ile jest inny, niż wskazany w formularzu;

 1. Faktura przesyłana jest Usługobiorcy drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 2. Faktura wystawiana jest Usługobiorcy bez podpisu wystawcy.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
 4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 wystawienie faktury nie jest możliwe.

Zawarcie umowy

§ 15

 1. Usługodawca udziela odpowiedzi, poprzez udzielenie porady, sporządzenie opinii, umowy, oświadczenia woli, pisma procesowego lub innego dokumentu w ramach usługi Zadaj pytanie na podstawie Umowy o świadczeniu pomocy prawnej, zwanej dalej „Umową”.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w z chwilą zaksięgowania wpłaty Usługobiorcy na rachunku bankowym Usługodawcy w wysokości określonej w Wycenie.
 3. Przez Umowę o świadczeniu pomocy prawnej Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi i przesyła ją Usługobiorcy drogą elektroniczną, na podstawie informacji przekazanych przez niego za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Kancelarii, w oparciu o ustawodawstwo polskie w terminach określonych w §16, liczonych od momentu zaksięgowania zapłaconego wynagrodzenia określonego w Wycenie.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.
 5. W przypadku określonym w § 13 ust. 1 pkt. a i ust. 2 nie dochodzić do zawarcia umowy.
 6. Umowa zawarta jest w języku polskim.

Termin udzielenia odpowiedzi

§ 16

 1. Usługodawca udziela porady lub sporządza opinię prawną Usługobiorcy w terminie przewidywanym do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Usługodawca sporządza umowę, oświadczenie woli lub pismo procesowe, inne pismo albo inny dokument dla Usługobiorcy w terminie przewidywanym do 72 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. W szczególnych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 1 i 2 , ulega przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca w terminie wskazanym w ust. 1 informuje Usługobiorcę o prawdopodobnym terminie udzielenia odpowiedzi oraz podaje przyczynę niezachowania terminu.
 4. Przez szczególne wypadki uważa się następujące sytuacje:
 5. skomplikowany charakter przedstawionego zagadnienia, wymagający w szczególności analizy obcego prawa, literatury lub orzecznictwa lub też szczegółowej analizy dokumentacji;
 6. znaczne obciążenie pracą Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

Uzupełnienie treści pytania

§ 17

 1. Kiedy informacje podane przez Usługobiorcę są niekompletne lub, w związku z brakiem informacji lub dokumentów, niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi Usługodawca w terminie określonym w § 16 prosi Usługobiorcę o uzupełnienie treści pytania poprzez podanie informacji lub załączenie dokumentów.
 2. W przypadku wskazanym w ust. 1 termin udzielenia odpowiedzi liczy się od dnia doręczenia Usługodawcy dodatkowych informacji lub dokumentów przez Usługobiorcę.
 3. Jeżeli Usługobiorca w terminie 14 dni od doręczenia prośby o uzupełnienie treści pytania nie doręczy informacji lub dokumentów, Usługodawca przesyła wynik analizy dokonanej na podstawie dostępnych informacji lub dokumentów. Usługę uważa się za zrealizowaną w momencie wysłania jej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. Od analizy wykonanej w tym trybie Usługobiorcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu części wynagrodzenia.
 4. Usługobiorca, który nie doręczył informacji lub dokumentów w terminie określonym w ust. 3, nie może powoływać się na niekompletność udzielonej odpowiedzi, chyba że niekompletność ta nie jest związana z brakiem uzupełnienia treści pytania.

Zakres świadczonych usług

§ 18

Zakres świadczonych usług, w formach przewidzianych w § 5 Regulaminu, wyznaczony jest podanym przez Usługobiorcę stanem faktycznym, na który składają się podane informacje i załączone dokumenty oraz zadane pytania, a w przypadku o którym mowa w § 17, także dodatkowe informacje lub dokumenty doręczone przez Usługobiorcę na prośbę Usługodawcy.

Dodatkowe pytania

§ 19

 1. W przypadku zaistnienia niejasności bądź powstania wątpliwości co do odpowiedzi przesłanej przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługuje prawo do zadawania dodatkowych pytań, o ile mieszczą się one w granicach przytoczonego stanu faktycznego, określonego w § 18.
 2. Udzielenie odpowiedzi na Pytanie dodatkowe następuje w przewidywanym terminie 48 godzin od zadania pytania dodatkowego. Postanowienia § 16 – 17 stosuje się odpowiednio.
 3. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania mieści się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12.
 4. W przypadku pytań dodatkowych wykraczających po za zakres stanu faktycznego na dzień zadania pytania pierwotnego, Usługodawca w terminie oznaczonym w § 12 informuje Usługobiorcę o tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe wymaga uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia i zastosowania procedury określonej w§ 10.
 5. Prawo do zadawania dodatkowych pytań określonych w ust. 1 Usługobiorca może wykorzystać w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi. Usługobiorca może zadać dowolną ilość takich dodatkowych pytań.

Odmowa udzielenia odpowiedzi

§ 20

 1. Usługodawca informuje Usługobiorcę o odmowie udzielenia odpowiedzi, jeśli uzna, że udzielenie takiej odpowiedzi naruszałoby przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej, o których mowa w § 27.
 2. Usługodawca może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli uzna, że nie posiada wystarczających wiedzy i kwalifikacji do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi.
 3. W wypadkach, wskazanych w ust. 1 i 2, Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę o niemożliwości udzielenia odpowiedzi. Ponadto Usługodawca zwraca Usługobiorcy zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku, na który ma nastąpić zwrot.

§ 21

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca naruszy postanowienia: Umowy, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. W przypadku ziszczenia się okoliczności wskazanych w ust. 1 Usługodawca zachowuje prawo do zapłaconego wynagrodzenia.
 3. Zachowanie prawa do zapłaconego wynagrodzenia nie pozbawia Usługodawcy możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 21(1)

1. Jeśli została zawarta umowa o udzielenie porady, sporządzenie opinii prawnej lub innego pisma, Usługodawca może opublikować na stronie Kancelarii treść zadanego pytania i udzielonej porady.
2. Publikacja pytania następuje po dokonaniu anonimizacji danych, w taki sposób, że identyfikacji Usługobiorcy będzie niemożliwa. Dodatkowo zmianie ulegną także inne dane, takie jak zmiana danych osobowych, czasu, miejsca, kwot, etc..
3. Usługodawca nie opublikuje treści, o której mowa w ust. 1, jeżeli Usługobiorca w pytaniu lub w trakcie świadczenia usługi, jednak nie później niż do momentu wykonania Umowy, zastrzegł, że nie wyraża zgody na publikację.

Rozdział III

Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 22

Usługodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

Okoliczności egzoneracyjne

§ 23

Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

 1. siły wyższej;
 2. okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w tym awarii strony Kancelarii i braku dostępu do jej treści, awarii sieci internetowej lub planowej przerwy w działaniu Domeny, awarii sprzętu, nieprawidłowości w działaniu poczty elektronicznej, przerwy w dostawie Internetu;
 3. doręczenia odpowiedzi na nieprawidłowy lub nieaktualny adres poczty elektrycznej, jeśli taki został wskazany przez Usługobiorcę.
 4. niedostosowania się Usługobiorcy do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§ 7 ust. 4 i § 9 ust. 4 i );
 5. niewłaściwego korzystania z formularza i treści strony Kancelarii przez Usługobiorcę;
 6. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, który wskazał w formularzu, jako adres do kontaktu.

Rozdział IV

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 24

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz – Popiel, ul. Wileńska 32, lok. 212-213, 05-200 Wołomin.

Reklamacja powinna zawierać:

 1. oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację, w tym Imię podane na formularzu „Zadaj pytanie”oraz wskazanie aktualnego adresu poczty elektronicznej;
 2. wskazanie Usługi, stanowiącej podstawę reklamacji;
 3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów dotyczących reklamowanej Usługi;
 4. wskazanie sposobu rozpatrzenia reklamacji, poprzez określenie żądania, w tym wskazanie, czy żąda zwrotu całości lub części uiszczonego wynagrodzenia lub zakresu w jakim żąda wykonania Umowy.
  1. Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 2, jeśli reklamacja nie zawiera wszystkich danych. Wezwanie do uzupełnienia reklamacji kierowane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, z informacją o konieczności przesłania odpowiedzi na adres pocztowy wskazany w ust. 1.
  2. Wezwanie następuje w ciągu 4 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres podany w ust. 1.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.
  4. W przypadku określonym w ust. 4 termin, o którym mowa w ust. 5, liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. Jeśli Usługodawca nie otrzyma odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie reklamacji w ciągu 14 dni, od dnia wezwania
  5. Rozpatrzenie reklamacji polega na przesłaniu Usługobiorcy, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, propozycji załatwienia reklamacji, wraz ze wskazaniem krótkiego uzasadnienia zaproponowanego rozwiązania.
  6. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
  7. W terminie 7 dni od dnia doręczenia na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Usługodawcę.
  8. Każdorazowo postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  9. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w ust. 5; lub
  10. w przypadku niezaakceptowania przez Usługobiorcę propozycji załatwienia reklamacji, zaproponowanych przez Usługodawcy– po upływie terminu wskazanego w ust. 9.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Wyłączenie umownego prawa odstąpienia

§ 25

W związku z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225 -j.t.) Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

Autorskie prawa majątkowe

§ 26

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści zamieszczonych na stronie Kancelarii, w tym: artykułów, dokumentów,opinii, projektów pism lub innych opracowań, zwanych dalej „Utworami”, należą do Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631- t.j. z późn. zm.).

Obowiązki informacyjne Usługodawcy

§ 27

Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (kodeks dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.kirp.pl/Akty-Prawne/Kodeks-Etyki-Radcy-Prawnego).

Ochrona danych osobowych

§ 28

 1. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy przysługujących mu praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926 – j.t. z późn. zm.; zwaną dalej „ustawą o chronię danych osobowych”), w szczególności prawa dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia.
 2. Usługobiorca, korzystający z Usług oferowanych prze Usługodawcę (z wyłączeniem korzystania z treści strony Kancelarii), dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na:
 3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do wykonania Usług oraz w przypadku skorzystania przez  Usługobiorcę z usługi Opinie, a także do wystawienia dowodów księgowych.
  1. Usługodawca, będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do:
  2. wykorzystania danych oraz informacji przekazanych przez Usługobiorcę danych wyłączne w celu realizacji Usługi,
  3. przestrzegania tajemnicy związanych z danymi osobowymi Usługobiorcy,
  4. nieudostępniania danych pozyskanych w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.

Właściwe przepisy

§ 29

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Właściwy sąd

§ 30

 1. Dla wszelkich sporów i stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Dochodzenie roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Obowiązywanie Regulaminu

§ 31

Regulamin wchodzi w życie od dnia 07.02.2014 r.