Rozgraniczenie gruntów spornych w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z przepisami prawa właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia, koszty urządzenia i utrzymywania tych  znaków  właściciele gruntów sąsiadujących ponoszą po połowie.

Ale jak rozwiązać problem w przypadku kiedy granice gruntów stały się sporne i brak jest współdziałania pomiędzy właścicielami?

W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wskazuje, że czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli w trakcie postępowania o rozgraniczenie strony dojdą do porozumienia, przed geodetą zawierana jest ugoda, która ma moc ugody sądowej. Oznacza to, że ugoda taka jest równoważna prawomocnemu wyrokowi sądu w aspekcie wykonalności.

Warto pamiętać, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron w dniu  dokonania przez geodetę rozgraniczenia, nie wstrzymuje czynności geodety. Zatem, jeżeli któraś ze stron sporu uchyla się od udziału w postępowaniu o  rozgraniczenie gruntów, ustalenie granic będzie przeprowadzone pod jej nieobecność.

Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.

Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości,.

Natomiast, jeżeli nie ma podstaw do wydania takiej decyzji  lub nie dojdzie do zawarcia ugody, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie administracyjne i z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi. Wtedy to sąd ustala granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. Bez przeprowadzenia opisanego wyżej postępowania administracyjnego nie można wystąpić na drogę sądową.

Źródło:

– ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2010  Nr 93 poz.1287 ze zm.);

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.