Chat with us, powered by LiveChat

Zgodnie z przepisami prawa właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia, koszty urządzenia i utrzymywania tych  znaków  właściciele gruntów sąsiadujących ponoszą po połowie.

Ale jak rozwiązać problem w przypadku kiedy granice gruntów stały się sporne i brak jest współdziałania pomiędzy właścicielami?

W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wskazuje, że czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli w trakcie postępowania o rozgraniczenie strony dojdą do porozumienia, przed geodetą zawierana jest ugoda, która ma moc ugody sądowej. Oznacza to, że ugoda taka jest równoważna prawomocnemu wyrokowi sądu w aspekcie wykonalności.

Warto pamiętać, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron w dniu  dokonania przez geodetę rozgraniczenia, nie wstrzymuje czynności geodety. Zatem, jeżeli któraś ze stron sporu uchyla się od udziału w postępowaniu o  rozgraniczenie gruntów, ustalenie granic będzie przeprowadzone pod jej nieobecność.

Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.

Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości,.

Natomiast, jeżeli nie ma podstaw do wydania takiej decyzji  lub nie dojdzie do zawarcia ugody, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie administracyjne i z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi. Wtedy to sąd ustala granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. Bez przeprowadzenia opisanego wyżej postępowania administracyjnego nie można wystąpić na drogę sądową.

Źródło:

– ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2010  Nr 93 poz.1287 ze zm.);

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij