Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – upływ terminu wypowiedzenia

W momencie skorzystania przez pracodawcę lub pracownika z instytucji zawartej w art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., Nr 1502 j.t.), który stanowi, że umowa o pracę może być rozwiązana przez oświadczenie jednej ze stron złożone drugiej stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), stosownie do art. 32 § 2 k.p. rozwiązanie umowy o pracę następuje wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Ustawa przewiduje co do zasady trzy typy okresów wypowiedzenia, tj. okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, tygodniach i dniach.
W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach początek biegu terminu wypowiedzenia przypada na pierwszy dzień miesiąca. Nie zawsze termin ten będzie się pokrywał z dniem oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożonego przez pracownika. Stanowisko takie zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że uznanie, iż pracownik pozostaje w okresie wypowiedzenia od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, prowadziłoby w istocie do przedłużenia ustawowych okresów wypowiedzenia i nie dawałoby się pogodzić z tymi prawami i obowiązkami stron, jakie wiążą się z pozostawaniem pracownika w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 8 listopada 1988 r., sygn. akt I PRN 48/88, PiZS z 1989 r. nr 2-3, s. 69).
Należy zauważyć także, że okresy wypowiedzenia wyrażone w miesiącach upływają w ostatnim dniu miesiąca. Bieg okresu wypowiedzenia liczy się w ten sposób, aby ostatni dzień ustawowego okresu przypadał na datę określoną przez pracodawcę jako dzień zakończenia stosunku pracy.
Np.: Wypowiedzenie umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia złożono w dniu 15 marca 2014 r. Pracownik pozostaje w okresie wypowiedzenia od dnia 01 kwietnia 2014 r., zaś ostatnim dniem okresu wypowiedzenia jest dzień 31 lipca 2014 r.
Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 8 listopada 1988 roku sygn. I PRN 48/88 stwierdzając, iż okres.
Z kolei w przypadku umówi, które mają termin wypowiedzenia liczny w tygodniach, za dzień rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia stosunku pracy przez jedną ze stron umowy. Zaś ostatnim dniem okresu wypowiedzenia jest zawsze sobota. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy określone w tygodniach, które zostało złożone w innym dniu niż sobota, np. w środę, rozpoczyna swój bieg nie w środę, a dopiero niedzielę, czyli de facto rozwianie nastąpi po dłuższym okresie, niż ten, który jest określony w przepisach.
W odniesieniu do wypowiedzenia, którego okres wypowiedzenia liczony jest w dniach, to upływ tego terminu określa się wg przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Stosownie do regulacji kodeksowych termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia tego terminu. Co istotne przy obliczeniu terminy nie uwzględnia się dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostało złożone.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.