Sprawy rodzinne

Każde postępowanie w zakresie spraw rodzinnych jest zróżnicowane i wymaga indywidualnego podejścia, a także empatii i wrażliwości ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów. Jesteśmy świadomi emocji towarzyszących sprawom rodzinnym, dlatego gwarantujemy naszym Klientom nie tylko pomoc prawną, ale również pełne zrozumienie i wsparcie w trudnej sytuacji.

Szeroki zakres usług w sprawach rodzinnych

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych. Udzielamy porad prawnych (stacjonarnie i online), przygotowujemy pisma procesowe, wnioski, prowadzimy negocjacje, a także zajmujemy się reprezentacją naszych Klientów na każdym etapie postępowania sądowego. W naszej pracy kierujemy się zasadą poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań, w pierwszej kolejności dążymy do polubownego załatwienia sprawy.

Jakie kwestie rodzinne można uregulować z pomocą prawnika lub sądu?

Sprawy rodzinne nie są proste – to najbardziej intymna i złożona sfera naszego życia prywatnego. Decyzja o ślubie, powiększeniu rodziny, czy o zakończeniu jakiegoś związku będzie rzutowała na resztę naszego życia. Oczywiście każdy z nas chce, aby jego życie prywatne było udane i uporządkowane. Niestety nikt nie potrafi przewidzieć przyszłości. Ludzie i okoliczności ulegają zmianie, co może nieść za sobą poważne konsekwencje. Nikomu nie jest łatwo rozbijać rodzinę, ale czasem nasz partner może zmienić się do tego stopnia, że kontynuowanie związku jest niemożliwe. Wtedy z pomocą przychodzi prawnik i sąd. Wspólnie trzeba ułożyć życie na nowo – może potrzebna jest pomoc przy podziale majątku, może przy ustaleniu kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Sprawdź poniżej, przy jakich kwestiach rodzinnych pomoże Ci prawnik lub sąd.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków. Jeżeli małżonkowie są zgodni w zakresie rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie – pomożemy uzyskać korzystne orzeczenie na pierwszej rozprawie.

Kiedy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, niezbędne jest ustalenie przez sąd w wyroku rozwodowym takich kwestii, jak: władza rodzicielska, miejsce pobytu, alimenty, kontakty z dziećmi. W tym celu pomożemy przygotować porozumienie rodzicielskie zgodne z dobrem małoletnich dzieci i przepisami prawa, którego postanowienia rodzice mogą stosować jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez sąd.

W przypadku żądania rozwiązania małżeństwa z orzekaniem o winie stron zapewniamy naszym Klientom szczególne wsparcie i pomoc w zgromadzeniu materiału dowodowego. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, możliwe jest również wystąpienie w sprawie o rozwód z wnioskiem o orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania bądź z wnioskiem o eksmisję małżonka. W wyroku rozwodowym sąd może orzec także alimenty na rzecz małżonka oraz podział majątku wspólnego.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić w sposób polubowny w drodze umowy lub w postępowaniu sądowym. Jeżeli występują ważne powody, na podstawie których wspólność małżeńska nie służy dobru rodziny, skutecznie pomagamy naszym Klientom w zmianie ustroju majątkowego w małżeństwie.

Podział majątku wspólnego jest dopuszczalny dopiero po ustaniu wspólności majątkowej, np. na skutek rozwiązania małżeństwa lub ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej (nawet w trakcie trwania małżeństwa). Istnieją dwa sposoby podziału majątku: polubowny (umowa) i w drodze postępowania sądowego. Przy podziale majątku wspólnego można żądać ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku oraz rozliczenia nakładów i wydatków poniesionych z majątków osobistych na majątek wspólny i odwrotnie.

W sprawach o alimenty istotne są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Wysokość obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka powinna być ustalona w toku sprawy o alimenty, sprawy o podwyższenie alimentów, bądź sprawy o obniżenie alimentów.

W toku sprawy o alimenty bardzo ważne jest właściwe sformułowanie i uzasadnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego w taki sposób, aby uprawniony mógł otrzymywać środki jeszcze zanim sąd wyda wyrok.

Roszczenie o podwyższenie alimentów jest uzasadnione, jeżeli zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby dziecka bądź możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji. W sprawach naszych Klientów zwracamy szczególną uwagę na dobro dziecka, a także wykonywany względem niego obowiązek alimentacyjny o charakterze niematerialnym przez rodzica pierwszoplanowego, który ma istoty wpływ na wymiar obowiązku alimentacyjnego o charakterze materialnym drugiego rodzica.

W przypadku zmiany istotnych okoliczności wpływających na zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka bądź zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica możliwe jest wystąpienie z powództwem o obniżenie alimentów.

Wyrok sądu ustalający wysokość obowiązku alimentacyjnego nie wygasa z mocy prawa, nawet po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko. Kiedy uprawniony do alimentów (dziecko) osiągnie pełnoletność i jest w stanie samodzielnie utrzymać się, to zobowiązany (rodzic) ma prawo do wystąpienia z powództwem o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Szczególnie istotne jest uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Jeżeli rodzice są zgodni w zakresie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim dzieckiem, pomożemy przygotować porozumienie rodzicielskie, którego postanowienia będą korespondowały z przepisami prawa i z dobrem dziecka.

Istnieje również możliwość wystąpienia na drogę postępowania sądowego z wnioskiem o ingerencję sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej, tj. ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica.

W przypadku braku porozumienia rodziców w zakresie istotnej sprawy dziecka (np. przeprowadzka, zmiana szkoły/przedszkola, sposób leczenia, wybór lekarza, wyjazd za granicę, zgoda na paszport) proponujemy przeprowadzenie negocjacji między rodzicami zgodnych z dobrem małoletniego dziecka bądź wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie istotnej sprawy dziecka.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka jest konieczne w sytuacji rodziców żyjących w rozłączeniu i sprawowaniu pieczy nad dzieckiem przez jednego z nich. Gwarancją miejsca zamieszkania dziecka przy rodzicu pierwszoplanowym jest orzeczenie sądu o ustaleniu miejscu pobytu dziecka. W przypadku konfliktu rodziców, rekomendujemy naszym Klientom sporządzenie również wniosku o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania.

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom, dziadkom, rodzeństwu i innym osobom bliskim. Ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem oraz konkretnych terminów spotkań pozwala uniknąć wiele nieporozumień między rodzicami oraz daje dziecku poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności rekomendujemy polubowne załatwienie sprawy poprzez sporządzenie porozumienia, a w ostateczności wystąpienie z wnioskiem do sądu rodzinnego.

W postępowaniu sądowym o ustalenie ojcostwa możemy wystąpić również z takimi roszczeniami, jak: ustalenie nazwiska dziecka, uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimenty na rzecz dziecka, kontakty z dzieckiem, zwrot kosztów związanych z ciążą i porodem, a także zwrot kosztów utrzymania matki  przez określony czas w ciąży i po porodzie.

Jeżeli mężczyzna wpisany do aktu urodzenia dziecko jako ojciec nie jest jego biologicznym rodzicem, wówczas zarówno matka, dziecko jak i mężczyzna wpisany do aktu jako ojciec dziecka mają prawo do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Orzeczenie separacji przez sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami, którzy widzą szansę na porozumienie w przyszłości. Istotne jest, że w razie poprawy relacji małżeńskiej małżonkowie w każdej chwili mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie separacji, a ich małżeństwo wówczas trwa nadal.

Dzieci mają obowiązek alimentacyjny względem swoich rodziców, w szczególności kiedy sytuacja życiowa rodziców uniemożliwia im częściowe lub całkowite zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak m.in. zakup leków, żywności, opału, opłacenie czynszu. Potrzebujący rodzice zwykle niechętnie występują z powództwem przeciwko swoim dzieciom, dlatego ważne jest podjęcie rozmów w celu pozasądowego załatwienia sprawy, w czym ze szczególną wrażliwością i empatią pomagamy naszym Klientom.

Konieczność ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego jest zwykle związana z chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub innymi zaburzeniami, silnym uzależnieniem i autodestrukcyjnym zachowaniem. W takich sytuacjach konieczne jest ograniczenie lub pozbawienie danej osoby prawa do swobodnego decydowania o swoich sprawach.

Unieważnienie małżeństwa cywilnego może nastąpić tylko w przypadku, gdy w chwili jego zawarcia istniały przeszkody takie, jak: przeszkoda wieku, pokrewieństwa, powinowactwa, ubezwłasnowolnienia, choroby psychicznej, bigamii, przysposobienia, bądź w przypadku wystąpienia wad oświadczenia woli.

Historie Klientów

Opinie Klientów

Co zyskasz dzięki współpracy z nami?

Empatię i zrozumienie
w tej trudnej sytuacji.

Elastyczne podejście do współpracy
i rozliczeń finansowych.

Rozpoznanie Twoich potrzeb i dopasowanie
działań do oczekiwanych przez Ciebie rezultatów.

Interdyscyplinarny zespół prawników, którzy
kompleksowo zajmą się obsługą Twojej sprawy.

Przyjazną atmosferę współpracy.

Prostą i przystępną komunikację.

Porady prawne online

Chcesz szybko otrzymać poradę prawną bez wychodzenia z domu?
Zadaj pytanie naszemu prawnikowi i umów się na spotkanie online!
Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i krótko opiszesz swoją sprawę

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z naszą Kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne.
Typowy proces obsługi zleceń przebiega w pięciu krokach:

1
2
3
4
5
Zdefiniowanie zadania oraz
określenie celu, jaki jest
stawiany przed Kancelarią.
Wycena zlecenia.
Akceptacja wyceny
przez klienta
Zebranie materiałów niezbędnych
do realizacji zlecenia.
Realizacja zlecenia.
1
Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed Kancelarią.
1
2
Wycena zlecenia.
2
3
Akceptacja wyceny przez Klienta.
3
4
Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
4
5
Realizacja zlecenia.
5

Ważnym etapem obsługi każdego zlecenia jest pierwsza konsultacja. To właśnie wtedy poznajemy potrzeby i oczekiwania Klientów oraz ustalamy zasady współpracy.
Aby umówić się na takie spotkanie, zapraszamy do kontaktu

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń.
Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy konsultacjach prawnych.

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za poprowadzenie danej sprawy.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy kompleksowym prowadzeniu danej sprawy.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy realizacji konkretnego etapu zlecenia, ustalonego z Klientem.

Nasze publikacje

Jak się rozwieść szybko i w zgodzie?

Jak się rozwieść szybko i w zgodzie?

Artykuł wprowadzający w tematykę sprawnego i szybkiego rozwodu, gdzie obie strony są zdecydowane osiągnąć kompromis.
Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie

W każdym małżeństwie mogą pojawić się problemy, których skutkiem może być separacja lub rozwód. Jeśli mamy dzieci, zawsze chcemy dla nich jak najlepiej. Dbamy o to, żeby nie stała im się żadna krzywda. Jeżeli między dorosłymi dochodzi do nieporozumień, warto zadbać o to, żeby jak najmniej ucierpiały na tym dzieci. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że dla dobrego rozwoju dzieci w ich życiu potrzebny jest zarówno ojciec…
Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej to jedna z instytucji umożliwiająca polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego. Często jest to dość dobry sposób na szybkie i tanie zakończenie skomplikowanej sprawy, zwłaszcza, że jest dokonywane w obecności sądu. Bardzo często klienci naszej kancelarii przychodzą do nas z prośbą o sporządzenie i złożenie do sądu pozwu w danej sprawie, gdyż wysyłane przez nich wezwania do zapłaty nie zostały spełnione przez dłużników. Jednocześnie klienci mają poczucie, że istnieje jeszcze jakaś szansa na polubowne…

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.