Upadłość wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłość konsumencka – część 1

W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie zmiana do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015, Poz. 233 j.t., w dalszej treści p. u. i n.). Wskazana zmiana umożliwiła ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.
Przed wejściem w życie tej zmiany możliwość ogłoszenia upadłości istniała co do zasady tylko wobec przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej.
Jeżeli chodzi o upadłość konsumencką, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Na przykład, po zaciągnięciu kredytu na mieszkanie, osoba, która ten kredyt zaciągnęła, z powodu choroby staje się całkowicie niezdolną do pracy. Jest to sytuacja kiedy taka osoba fizyczna może złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.
Jednocześnie warto wiedzieć, iż sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Sąd także oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1. w stosunku do dłużnika jako osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 p. u. i n.,
3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Wobec powyższego, po wpłynięciu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd najpierw bada, czy nie zachodzą ww. przesłanki oddalenia wniosku. W przypadku gdy brak jest podstaw do oddalenia wniosku, sąd uwzględnia wniosek o ogłoszenie upadłości, wydając postanowienie.
Więcej na temat dalszych etapów postępowania upadłościowego wobec konsumentów w kolejnych artykułach.

Źródło:
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015, Poz. 233 j.t.)

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.