Windykacja dla firm i osób fizycznych

Opóźnienia w płatnościach w Polsce dotykają przedsiębiorców, a także osoby prywatne. Oczekiwanie na płatność albo własne działania w celu odzyskania należnych nam pieniędzy nie zawsze kończą się sukcesem, a często mogą skutkować dużymi kosztami. W celu odzyskania należnych nam pieniędzy należy podjąć skuteczne działania prawne, które doprowadzą do odzyskania zaległych płatności od nierzetelnych kontrahentów.

Jak możemy Ci pomóc?

Świadczymy pomoc prawną w zakresie windykacji dla różnych podmiotów – zarówno dla osób fizycznych jak i gospodarczych – jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek, a także międzynarodowych korporacji. Nasze usługi wyróżnia szeroki zakres i kompleksowość. Nasz zespół to eksperci w odzyskiwaniu należności.

W jakich sytuacjach możesz się znaleźć?

Nasi Klienci najczęściej zwracają się do nas z następującymi sprawami:

Prowadząc działalność gospodarczą masz nadzieję, że za wykonaną usługę otrzymasz swoje wynagrodzenie terminowo i bez problemów – analogicznie do tego, jak usługa czy towary zostały wykonane i dostarczone przez Ciebie. Niestety coraz więcej przedsiębiorców trafia na kontrahentów, którzy termin płatności traktują nie jako punkt graniczny wyznaczający datę, kiedy najpóźniej mogą dokonać płatności, a jedynie jako sugestię, której będą się trzymać lub nie – zależnie od własnej sytuacji (i niezależnie od faktu spełnienia świadczenia przez drugą stronę umowy). W takiej sytuacji nie warto czekać na nierzetelnego kontrahenta, tylko trzeba rozpocząć proces windykacyjnym. Jeżeli nie czujesz się ekspertem w tej dziedzinie lub po prostu nie chcesz mieć więcej kontaktów z nierzetelnym klientem, to warto zlecić taką sprawę profesjonalistom.

Niezapłacone faktury mogą powodować utratę płynności finansowej przez nasze przedsiębiorstwo. Konieczne jest więc podjęcie odpowiednich działań w celu odzyskania (windykacji) należnych nam pieniędzy. Zasadniczo taka windykacja opiera się na 3 etapach: windykacji polubownej, postępowaniu sądowym i egzekucji komorniczej. W zależności od działań naszego dłużnika konieczne będzie przejście wszystkich albo tylko niektórych etapów. Windykację należności z faktur zwykle rozpoczyna wezwanie do zapłaty, w którym dłużnik ma obowiązek w określonym terminie (zwyczajowo 7 lub 14 dni) uregulować należność. Jeżeli tak nie stanie podjęte zostaną wobec niego kolejne działania. Odzyskiwanie należności za zaległe faktury nie jest to łatwy proces, dlatego warto skorzystać z pomocy prawników.

W przypadku odzyskiwania należności od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, naszym dłużnikiem jest spółka, a nie jej wspólnicy. Może się jednak zdarzyć, że windykacja naszych pieniędzy będzie bezskuteczna albo nawet niemożliwa. W takiej sytuacji, zgodnie z polskim prawem, jeżeli egzekucja majątku prowadzona wobec spółki z o.o. jest bezskuteczna, to za jej zobowiązania finansowe odpowiadają członkowie zarządu osobiście i solidarnie. Oznacza to, że możemy odzyskać nasze pieniądze z osobistego majątku członków zarządu. Możemy więc pozwać członków zarządu spółki o zapłatę należnych nam pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że istnieją także sytuacje, w których członkowie zarządu spółki nie będą odpowiadali za zobowiązania spółki (np. gdy zarząd złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację spółki, gdy tylko zaistniała niewypłacalność przedsiębiorstwa). W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej już na samym początku procesu odzyskiwania pieniędzy od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inaczej możemy stracić cenny czas, którego upływ może znacząco utrudnić odzyskanie należnych nam świadczeń.
Wiele przedsiębiorstw (w szczególności dużych) stosuje weksle jako zabezpieczenie i gwarancję spłaty zobowiązań. Zasadniczo w obrocie gospodarczym występują trzy rodzaje weksli: weksel własny, weksel trasowany i weksel in blanco. Zwykle weksel pojawia się jako zabezpieczenie kredytu dla firm, pożyczki bankowej dla osób prywatnych, a także jest stosowany, gdy odbiorca towaru nie ma środków aby zapłacić za towar w konkretnym momencie. Każdy weksel zgodnie z polskim prawem musi zawierać słowo „weksel”, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej, czas i miejsce płatności, dane beneficjenta weksla, czas i miejsce wystawienia weksla oraz odręczny podpis. Wyjątkiem jest weksel in blanco, w którym brakuje jednego z tych elementów – najczęściej sumy wekslowej. Windykacja weksla na etapie polubownym wygląda podobnie jak w przypadku umowy. Zaczyna się od wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty, następnie przechodzi się do windykacji telefonicznej i negocjacji z dłużnikiem. Weksel najbardziej pomaga wierzycielowi na etapie postępowania sądowego. Na tym etapie wierzyciel może skorzystać z postępowania nakazowego, w którym sąd wyda nakaz zapłaty nakazujący dłużnikowi zapłatę sumy wekslowej. W praktyce bardzo przyspiesza to postępowanie sądowe i umożliwia szybkie przejście do etapu postępowania egzekucyjnego (z komornikiem). Jeżeli chcemy odzyskać pieniądze na podstawie weksla, warto zwrócić się o pomoc do prawnika, który przygotuje wezwanie do zapłaty i odpowiedni pozew o zapłatę oraz inne dokumenty, które pozwolą nam na szybkie odzyskanie naszych pieniędzy. Również w sytuacji, kiedy ktoś prosi nas o wystawienie weksla na poczet jakiś należności warto skorzystać z pomocy prawnej. Dzięki niej unikniemy nieporozumień na etapie windykacji należności zabezpieczonej wekslem.
Śmierć nierzetelnego kontrahenta nie powoduje automatycznie, że odzyskanie pieniędzy od niego należnych jest niemożliwe. W takim przypadku zaciągnięte przez niego zobowiązania przechodzą na jego spadkobierców. W przypadku przyjęcia przez nich spadku odpowiedzą oni za długi zmarłego w części lub w całości zależnie od sposobu przyjęcia (zwykłego czy z dobrodziejstwem inwentarza). W przypadku zwykłego przyjęcia spadku, spadkobiercy są zobowiązani do pokrycia wszystkich zobowiązań finansowych zmarłego. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobiercy odpowiedzą za długi spadkowe do wysokości przejętych aktywów. Niezależnie od sposobu nabycia spadku przez spadkobierców, konieczne jest wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców. Przed skierowaniem sprawy do sądu konieczne jest wezwanie spadkobierców do dobrowolnej spłaty zadłużenia. W takiej sprawie konieczna jest pomoc prawnika, który podejmie skuteczne działania w celu odzyskania pieniędzy od spadkobierców zmarłego dłużnika.
Zasadniczo dłużnik może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w: postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. W przypadku postępowania nakazowego dłużnik może zaskarżyć nakaz na podstawie sprzeciwu. W takim przypadku nakaz zapłaty całkowicie straci swoją moc, a sąd będzie miał obowiązek wyznaczyć rozprawę i rozpoznać sprawę w zgodnie z ogólnymi przepisami cywilnego postępowania sądowego. Postępowanie będzie toczyć się tak, jakby nigdy w sprawie nie został wydany nakaz zapłaty. Czasami dłużnik może zaskarżyć jedynie nakaz w części – w takim wypadku pozostała część (niezaskarżona) ulegnie uprawomocnieniu i może zostać wyegzekwowana w drodze postępowania egzekucyjnego. W przypadku wniesienia sprzeciwu do nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sąd ma obowiązek skierować sprawę do zwykłego sądu. Natomiast w postępowaniu nakazowym dłużnik może wnieść zarzuty procesowe, jak i zarzuty merytoryczne, które dotyczą istoty sprawy. Takie zarzuty rozpoznaje ten sam sąd, który wydał nakaz zapłaty. W przypadku wniesienia przez naszego dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty, konieczne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże nam w podtrzymaniu naszego nakazu zapłaty i umożliwi nam odzyskanie pieniędzy. Niestety postępowanie windykacyjne nie jest proste i bez fachowej pomocy możemy sobie nie poradzić przed sądem.
Postępowanie egzekucyjne nie jest wszczynane z urzędu. Właśnie dlatego konieczne jest złożenie wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Bez takiego wniosku nie odzyskamy należnych nam pieniędzy. Aby złożyć taki wniosek, musimy dysponować tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności (którą nadaje sąd). Jeżeli mamy taki dokument, to możemy skierować sprawę do komornika, który następnie rozpocznie postępowanie egzekucyjne. We wniosku oprócz koniecznych danych powinniśmy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Będzie to konieczne, aby przeprowadzić skuteczną egzekucję z majątku dłużnika. Niestety takie działania wiążą się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej zaliczki na poczet poszukiwania majątku dłużnika przez komornika. Jak widać, proces odzyskiwania zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów nie jest prosty, dlatego warto już na samym początku zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika
Na podstawie przepisów prawa każdy pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacenia pensji swoim pracownikom za wykonaną przez nich pracę w danym miesiącu. Niestety nie wszyscy pracodawcy wypłacają należne wynagrodzenie pracownikom terminowo. W takim przypadku możemy wezwać naszego pracodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w stosownym piśmie – wezwaniu do zapłaty. W takim piśmie możemy także zastrzec, że o całej sprawie powiadomimy Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku dalszego braku zapłaty konieczne będzie przeprowadzenie całego procesu odzyskiwania należności z tytułu umowy o pracę. W takim przypadku najlepiej zgłosić się o pomoc prawną do doświadczonego prawnika, ponieważ ten proces nie jest prosty.
Niestety może się zdarzyć, że nasz nierzetelny kontrahent straci płynność finansową i ogłosi upadłość zanim zaczniemy dochodzić od niego należnych nam roszczeń. Jest to sytuacja trudna i niespodziewana. Upadłość to procedura, która jest wszczynana w przypadku niewypłacalności dłużnika i polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli łącznie (osoby bądź firmy, którym dłużnik jest winny pieniądze). Aby sąd mógł ogłosić upadłość dłużnika, musi on być niewypłacalny. Zgodnie z polskim prawem, niewypłacalność definiuje się jako utratę możliwości regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła naszego dłużnika, to skontaktuje się z nami syndyk masy upadłości, który zwróci się do nas z prośbą o przedstawienie naszego roszczenia, które następnie trafi na listę wierzytelności. W takiej sprawie przyda nam się pomoc doświadczonego prawnika, który pomoże nam w skutecznym odzyskaniu chociaż części należnych nam pieniędzy.

Historie Klientów

Opinie Klientów

Co zyskasz dzięki współpracy z nami?

Doświadczony zespół prawników, którzy kompleksowo zajmą się odzyskiwaniem należnych Ci pieniędzy.

Elastyczne podejście do współpracy
i rozliczeń finansowych.

Rozpoznanie Twoich potrzeb i dopasowanie
działań do oczekiwanych przez Ciebie rezultatów.

Oszczędzisz swój cenny czas

Przyjazną atmosferę współpracy.

Prostą i przystępną komunikację.

Zyskujesz pewność, że wszystkie instrumenty prawne zostaną wykorzystane w celu odzyskania zaległych należności.

Możesz w spokoju zająć się bieżącymi sprawami firmy.

Porady prawne online

Chcesz szybko otrzymać poradę prawną bez wychodzenia z domu?
Zadaj pytanie naszemu prawnikowi i umów się na spotkanie online!
Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i krótko opiszesz swoją sprawę

Opisz sprawę, w której możemy Ci pomóc

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z naszą Kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne.
Typowy proces obsługi zleceń przebiega w pięciu krokach:

1
2
3
4
5
Zdefiniowanie zadania oraz
określenie celu, jaki jest
stawiany przed Kancelarią.
Wycena zlecenia.
Akceptacja wyceny
przez klienta
Zebranie materiałów niezbędnych
do realizacji zlecenia.
Realizacja zlecenia.
1
Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed Kancelarią.
1
2
Wycena zlecenia.
2
3
Akceptacja wyceny przez Klienta.
3
4
Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
4
5
Realizacja zlecenia.
5

Ważnym etapem obsługi każdego zlecenia jest pierwsza konsultacja. To właśnie wtedy poznajemy potrzeby i oczekiwania Klientów oraz ustalamy zasady współpracy. 
Aby umówić się na takie spotkanie, zapraszamy do kontaktu

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń. 
Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.
Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które sporadycznie potrzebują pomocy prawnej

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za poprowadzenie danej sprawy.
Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które regularnie potrzebują pomocy prawnej.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia.
Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które chcą rozpocząć współpracę z Kancelarią od konkretnej sprawy

Nasze publikacje

Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika w przypadku bezskutecznej egzekucji   wierzytelności.

Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika w przypadku bezskutecznej egzekucji wierzytelności.

W toku prowadzonego przez komornika postępowania często okazuje się, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego byłoby możliwe prowadzenie egzekucji. Postępowanie egzekucyjne jest wówczas umarzane z uwagi  na jego bezskuteczność. W sytuacji takiej wierzyciel nie jest jednak całkiem bezradny. Przepisy prawa przewidują  bowiem szereg instytucji, z których skorzystać może wierzyciel w celu „zmotywowania” dłużnika do zapłaty należności. Jedną z nich jest żądanie zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia, uregulowana…
Przez ile lat można dochodzić niezapłaconych należności stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu?

Przez ile lat można dochodzić niezapłaconych należności stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu?

W przypadku uzyskania nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, zwanego tytułem wykonawczym, w celu odzyskania należności sprawę najczęściej kieruje się do komornika sądowego. Komornik jest właściwym organem, którego kompetencje dotyczą prowadzenia sądowej egzekucji roszczeń. Niestety coraz częściej egzekucja kończy się niepowodzeniem w związku z czym Komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w wskutek jego bezskuteczności. Po uprawomocnieniu się postanowienia Komornika, rozpoczyna się bieg terminu…

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.