Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika w przypadku bezskutecznej egzekucji wierzytelności.

Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika w przypadku bezskutecznej egzekucji wierzytelności.
Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika w przypadku bezskutecznej egzekucji wierzytelności.

W toku prowadzonego przez komornika postępowania często okazuje się, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego byłoby możliwe prowadzenie egzekucji. Postępowanie egzekucyjne jest wówczas umarzane z uwagi  na jego bezskuteczność.

W sytuacji takiej wierzyciel nie jest jednak całkiem bezradny. Przepisy prawa przewidują  bowiem szereg instytucji, z których skorzystać może wierzyciel w celu „zmotywowania” dłużnika do zapłaty należności. Jedną z nich jest żądanie zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia, uregulowana w art. 913 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego.

Na czym   polega  wyjawienie majątku?

Wyjawienie majątku ma na celu uzyskanie przez wierzyciela dodatkowych informacji o majątku dłużnika, do którego może być skierowana egzekucja, w celu zapewnienia jej skuteczności. W przypadku zatem gdy zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych.

Ponadto dłużnik zobowiązany będzie do złożenia  przed  sądem  przyrzeczenia, że złożony przez  niego wykaz  jest prawdziwy i zupełny.

Na którym etapie  windykacji  można  złożyć wniosek  o wyjawienie  majątku?

Wiosek o zobowiązanie do wyjawienia majątku może zostać złożony zarówno przed wszczęciem egzekucji, jak również w jej trackie lub po bezskutecznym zakończeniu postępowania. Należy jednak pamiętać, iż co do zasady wniosek taki powinien zostać złożony dopiero gdy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika okaże się bezskuteczne. Dokumentem, który potwierdzić może bezskuteczność egzekucji jest np. otrzymane od komornika pismo ws. wysłuchania wierzyciela przed przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego lub późniejsze postanowienie o  umorzeniu egzekucji.

Wierzyciel, który wystąpi z żądaniem o wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji, musi  uprawdopodobnić, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy lub też dokonać uprzedniego wezwania dłużnika do zapłaty. Wezwanie to może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego (tytułem  wykonawczym jest  m.in. orzeczenie sądu opatrzone klauzulą wykonalności) oraz powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wniosek o wyjawienie majątku można złożyć jeśli dłużnik nie spełni świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Sąd  właściwy i treść wniosku

Wniosek o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku powinien zostać złożony do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika.  Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40 zł.

Należy pamiętać, iż wniosek taki powinien spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego, tj. zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, oznaczenie rodzaju pisma osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika. Wniosek powinien ponadto zawierać żądanie nakazania dłużnikowi złożenia wykazu majątku oraz złożenia przyrzeczenia.

W szczególności pamiętać należy by  do wniosku  dołączone zostały dokumenty i dowody uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku, w szczególności dokumenty dotyczące  postępowania egzekucyjnego, np.: odpisy protokołów zajęcia, uzyskana od komornika informacja o toczących się przeciwko dłużnikowi innych postępowaniach egzekucyjnych lub  postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W przypadku wniosku   składanego przed wszczęciem egzekucji należy także dołączyć oryginał tytułu wykonawczego.

Konsekwencje  dla dłużnika

Uchylenie się przez dłużnika od obowiązku wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia   wiąże się wieloma poważnymi konsekwencjami, w tym z możliwością zastosowania przez sąd kary aresztu. Zgodnie bowiem z art. 916 k.p.c. jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Należy także pamiętać, iż po wydaniu przez sąd postanowienia o  zobowiązaniu do złożenia wykazu majątku sąd zawsze z urzędu składa wniosek o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu dopiero po upływie 10 lat od ich dokonania. Dla wielu dłużników okoliczność ta może zatem stanowić niezmiernie dotkliwą sankcję, skutkującą m.in. brakiem możliwości uzyskania kredytu.

Podsumowując, podkreślić należy, że wezwanie dłużnika do wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia może w praktyce okazać się skutecznym sposobem  na odzyskanie należności. Dlatego też w każdej sprawie,  w której  postępowanie  egzekucyjne okazuje się bezskuteczne warto pamiętać, że  możemy wystąpić do sądu z takim wnioskiem.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.