Wysokość minimalnej stawki godzinowej – wpływ na kontrakty pomiędzy przedsiębiorcami

minimalne wynagrodzenie
Konsekwencje zmiany minimalnej wysokości wynagrodzenia na kontrakty pomiędzy przedsiębiorcami

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 roku (Dz.U. poz. 1265 ),  od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie wysokość minimalnej stawki godzinowej tj. minimalna wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Warto zaznaczyć, iż ustawowa definicja  „osoby przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi” została zawężona do dwóch grup:

1) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,…, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami albo

2) osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej.

Umowy, których dotyczą powyższe przepisy to standardowe umowy zlecenia, o których mowa w art. 734 kodeksu cywilnego jak i umowy o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami zgodnie  art. 750 kodeksu cywilnego.

W związku ze zmianą przepisów i ustaleniem stawki na poziomie 12,00 zł plus wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę co na przełomie 2016 i 2017 roku łącznie może wynieść 13 zł za godziną przy założeniu, iż minimalna stawka wynagrodzenia miesięcznego za pracę w roku 2017 będzie stanowiła kwotę 2 000,00 zł brutto, przedsiębiorcy rozpoczęli procedurę składania wniosków o zmiany umów poprzez podwyższenie wynagrodzeń w kontraktach.

Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 roku (Dz.U. poz. 1265) spowodowały konieczność analizy kontraktów, które są realizowane zarówno przez przedsiębiorców jak i podmioty sektora publicznego. Okazuje się, iż Wykonawcy jak i Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 roku mogą zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzanie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia.

Oczywiście zmiana dotyczy podwyższenia wynagrodzenia, co może okazać się szczególnie niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy płacą Wykonawcy już ustalone wynagrodzenie.  Kontrakty, których dotyczą zmiany, wynikające z ustalonej wysokości minimalnej stawki godzinowej, to kontrakty/umowy zawarte zarówno w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i umowy zawarte w innym trybie.

Oznacza, to iż nawet przedsiębiorcy, którzy mają zawarte umowy bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych mogą spotkać się z wnioskami o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Przedsiębiorca, który otrzyma taki wniosek, który zgodnie z w/w ustawą powinien mieć formę pisemną, powinien pamiętać o podstawowych sprawach:

  • Wniosek o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia może być złożony w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,
  • Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
  • Odpowiednia zmiana wynagrodzenia musi być dobrze uzasadniona i wskazywać, iż wynagrodzenie podwyższone od stycznia 2017 r. będzie dotyczyło osób, które ustawa określa jako przyjmujące zlecenie lub świadczące usługi,
  • Termin na zawarcie porozumienia wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
  • Niezawarcie porozumienia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia dla umów zawartych w trybie zamówienia publicznego, w stosunku do umów zawartych w innych trybach rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Na zakończenie warto wskazać, iż ustawodawca przewidział karę grzywny od 1000 do 30 000,00 zł dla przedsiębiorców, jak również innych jednostek organizacyjnych, które wypłacają przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi – wynagrodzenie za każdą godzinę w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.