Obowiązki i Prawa Pracodawcy

W biznesie nie jest najważniejszym pracować ciężko, w biznesie najważniejszym jest pracować mądrze, skupiając się na tych aspektach działalności, które bezpośrednio przynoszą zyski. Realizację innych działań i obowiązków pozostaw innym.

Pracownicy stanowiący kapitał ludzki, to jeden z głównych elementów przedsiębiorstwa. Dlatego istotne jest, by kwestie związane z zatrudnieniem uregulować odpowiednio, aby oby dwie strony były zadowolone.

Arrow

Podstawowe Obowiązki Pracodawcy

Masz wątpliwości co do swoich obowiązków wobec pracowników? Pozwól, że Ci pomożemy. Wiele lat doświadczenia na rynku prawniczym pozwala nam bez problemu poruszać się wśród zawiłych przepisów prawa pracy. Wspomagamy pracodawców we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem. Klienci oczekują od nas fachowego wsparcia, które im dostarczamy.

Brak realizacji bądź nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z zatrudnienia nieuchronnie prowadzi do szkód w majątku pracodawcy, czy to przez odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracowników, czy to przez nałożone kary finansowe przez odpowiedni organ.

Dzięki naszemu wsparciu nasi klienci czują się bezpiecznie. Możesz do nich dołączyć, zapewniając sobie komfort pracy.

Umowy Pracownicze

Nie wiesz, jakie zapisy powinna zawierać umowa o pracę bądź umowy cywilnoprawne? Słusznie boisz się gotowych wzorów z Internetu? Skup się na swojej działalności, a kwestie umów zostaw prawnikom, w końcu muszą być do czegoś potrzebni.

Podstawowym błędem wśród pracodawców są źle skonstruowane umowy o pracę oraz zły wybór umów cywilnoprawnych. Najczęstszym tego skutkiem jest podważanie tych umów przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przegrane spory sądowe z pracownikami.

Czy stać Cię na wielotysięczne koszty poniesione z powodu błahych błędów? Stworzymy projekty umów specjalnie pod Twoją działalność.

Zakaz konkurencji

Masz ograniczone zaufanie do swoich podwładnych? Chcesz zabezpieczyć swoje najcenniejsze informacje, np. kontakty do klientów, know-how, patenty i używane technologie? Nie chcesz, aby przeszkoleni pracownicy odeszli do konkurencji? Skontaktuj się z nami, zrobimy wszystko, by Ci pomóc. Pamiętaj! Możesz ograniczyć działalność konkurencyjną pracowników, korzystając z odpowiednich umów o zakazie konkurencji. Ważna jest ich forma, treść, czas obowiązywania czy też określenie kar umownych, które najlepiej uchronią Twoje interesy.

Czy nie warto sprawdzić swoich pracowników? Kandydat odmawiający podpisania umowy o zakazie konkurencji może mieć złe zamiary. Check-Call? Jeżeli już zatrudniony pracownik odmawia podpisania umowy o zakazie konkurencji, to możesz rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Możesz objąć zakazem konkurencji pracownika na wypadek ustania stosunku pracy. Dzięki temu masz możliwość skutecznej obrony przed nielojalnym działaniem pracownika, który chciałby w przyszłości skorzystać z tajemnic Twojego przedsiębiorstwa. Jeżeli doszłoby do złamania zakazu konkurencji, możesz dochodzić odszkodowania. Pomożemy Ci udowodnić winę pracownika i wielkość szkody.

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe

Znowu przespałeś wejście w życie nowych przepisów? Nie jesteś sam, większość polskich przedsiębiorców nie jest w stanie odpowiednio szybko reagować na ciągle zmieniające się przepisy.
Od stycznia 2019 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czy Twój dział HR lub księgowość wie jak stosować nowe przepisy? Jeżeli nie, to pozwól byśmy przedstawili Ci gotowe rozwiązania.

Monitoring

Czy można legalnie zainstalować monitoring w zakładzie pracy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej pracodawców. Słusznie, trzeba pamiętać, że kamera zainstalowana na terenie przedsiębiorstwa oraz w jego najbliższym otoczeniu ma zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz chronić Twoje mienie.
Pracodawca może w pewnych okolicznościach zamontować na terenie zakładu pracy monitoring. Powinien jednak zadbać o to, by w należyty sposób poinformować o tym obecnych i przyszłych pracowników. Należy przy tym dochować wielu obowiązków, które możemy pomóc Ci spełnić.
Wprowadziłeś monitoring, a nie poinformowałeś o tym pracowników? Nigdy nie jest za późno, by pewne rzeczy naprawić. Napisz, uznamy tą sprawę za priorytetową.

RODO

Przeglądając Internet masz wrażenie, że wciąż piszą o RODO? Nadal sądzisz, że to nic takiego? Nie bądź w błędzie. Od 25 maja 2018 r., czyli od wejścia w życie przepisów RODO pracodawcy muszą spełniać dodatkowe obowiązki nie tylko wobec danych osobowych klientów, ale również pracowników. Wiąże się to z potrzebą przygotowania odpowiednich dokumentów (m.in. procedur, upoważnień, umów). Kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest coraz więcej. Brak odpowiedniej ochrony danych osobowych wiąże się z wysokimi karami finansowymi, które mogą sięgnąć nawet kilku milionów złotych.
Od ponad roku skutecznie pomagamy klientom w kwestiach szeroko pojętej ochrony danych osobowych (więcej informacji – kliknij). Jeżeli masz wątpliwości bądź nie wiesz, czy spełniłeś wszystkie obowiązki, skontaktuj się z nami. Opierając się na swoim doświadczeniu, pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich obowiązków.

Regulamin Pracy i Układ Zbiorowy Pracy

Rozwijasz swoją firmę? Zatrudniasz coraz więcej pracowników? Gratulujemy, tak dalej! Jednakże pamiętaj, zatrudniając odpowiednio dużą liczbę, tj. co najmniej 50 pracowników będziesz musiał sporządzić Regulamin pracy lub w pewnych określonych przepisami przypadkach Układ zbiorowy pracy. Są one istotne z punktu widzenia pracodawcy, ponieważ to w nich ustalana jest organizacja i porządek pracy oraz związane z tym prawa pracodawcy i pracowników. Z fachową pomocą możesz opracować je tak, aby były jak najbardziej korzystne dla Twojego przedsiębiorstwa.

Związki Zawodowe

Znowu masz problem ze związkami zawodowymi? Dla wielu przedsiębiorców to codzienność. Jednakże trzeba pamiętać, że związki zawodowe nie są wrogiem pracodawcy, mimo iż negocjacje z nimi są uważane za jedne z najtrudniejszych. Skup się na zarabianiu pieniędzy, a rozmowy ze związkami zostaw nam. Mamy w tym doświadczenie, wiemy jak je prowadzić.
Mimo iż obowiązki względem zakładowej organizacji związkowej mają przede wszystkim charakter organizacyjny oraz informacyjno-konsultacyjny, to jednak za ich niespełnienie grożą konsekwencje prawnofinansowe.

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz równe traktowanie w zatrudnieniu

Pracownik uważa, że go dyskryminujesz? Kandydat do pracy okazał się nieodpowiedni, nie zatrudniłeś go, a on pozwał Cię o dyskryminację? To nie scenariusz amerykańskiego filmu Sience Fiction, to już polska codzienność.
Pamiętaj! Twoim obowiązkiem jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jesteśmy w stanie Ci pomóc, mamy doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców w sporach z pracownikami.
Zaskoczyliśmy? Obowiązkiem każdego pracodawcy jest udostępnienie pracownikom przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w odpowiedniej formie lub zapewnienia pracownikom dostępu do tych przepisów w inny odpowiedni sposób.

Mobbing

Pracownik poczuł się nękany bądź wykluczony? Pracownik uważa, że nikt nie liczy się z jego zdaniem i że zrzucono na niego lawinę zadań nie do wykonania? Wytaczanie powództw o zadośćuczynienie z powodu mobbingu stało się zjawiskiem powszechnym. Niestety wielu pracowników próbuje wykorzystać restrykcyjne przepisy w tym zakresie, pozywając swoich pracodawców. Spotkała Cię taka sytuacja? Skontaktuj się z nami, będziemy bronić Twoich interesów.
Jako pracodawca jesteś obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, dlatego jeśli zechcesz wprowadzimy do Twojej firmy odpowiednią politykę antymobingową, by takie sytuacje nigdy się nie pojawiły. Pamiętaj! Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania.

Obowiązki Pracowników

Nie tylko pracodawca ma obowiązki wobec pracownika, lecz także pracownik wobec pracodawcy. Ważne jest, aby pracodawca był świadomy, jakie obowiązki ciążą na jego pracownikach oraz co im grozi za ich nieprzestrzeganie.

Chciałbyś zwolnić swojego pracownika za nieprzestrzeganie obowiązków? Masz do tego prawo, jednakże musisz zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedzialność porządkowa Pracowników

Upomniałeś pracownika, a on znowu nie przestrzega ustalonych przez Ciebie reguł? W przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia oraz obecności (bądź usprawiedliwienia nieobecności) w pracy możesz nałożyć karę nagany lub karę upomnienia.

Najważniejsze, aby pamiętać, że kara powinna być zastosowana w odpowiednim terminie, z uprzednim wysłuchaniem pracownika. Pracownik ten powinien być w odpowiedniej formie zawiadomiony ze wskazaniem naruszonych obowiązków i przysługujących mu uprawnień. Kara powinna być adekwatna, odpowiedniego rodzaju, zgodna ze stopniem winy i dotychczasowym stosunkiem do pracy. Zagmatwane? Znamy dobrze ten temat, bez problemu możemy Ci w tym pomóc.

Odpowiedzialność materialna Pracowników

Znowu chcesz odpuścić? Czasami nie warto. Ten problem nie dotyka tylko Ciebie. Pracownicy bardzo często na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych wyrządzają pracodawcy szkodę. Zgodnie z prawem mogą ponieść za to odpowiedzialność materialną.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę wyrządzoną pracodawcy. Problemem jest to, iż to na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia istnienia obowiązków i powstania szkody, co w praktyce nie jest wcale proste.

Pracownik wyrządził szkodę osobie trzeciej? A to Ciebie jako pracodawcę chcą pociągnąć do odpowiedzialności? Wiemy, jak Ci pomóc. Pomożemy Ci wyegzekwować od pracownika środki za naprawnienie skody, którą on wyrządził. Wskażemy najważniejsze okoliczności sprawy oraz pomożemy udowodnić stopień winy pracownika. Jeżeli zatrudniony umyślnie wyrządził szkodę, to zrobimy wszystko, by to on został zobowiązany do naprawienia szkody w całości.

Mienie powierzone Pracownikowi

Czemu pracownicy nie szanują mienia pracodawców? Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jednakże wiemy, jak wyegzekwować zapłatę od nieodpowiedzialnych pracowników. Kwestią podstawową jest to, aby każdy pracownik szanował powierzone mu mienie oraz ponosił konsekwencje nieużywania powierzonego mienia w należyty sposób bądź jego zniszczenia.

Odpowiedzialność i jej zakres w znacznej mierze uzależniona jest od tego, czy uszkodzenie mienia nastąpiło w wyniku winy umyślnej czy nieumyślnej. Od tego zależy czy wysokość zapłaty zostanie ograniczona oraz skorelowana z wynagrodzeniem pracownika czy odpowie za szkodę do pełnej jej wysokości.

Sądzisz, że nie masz szans wygrać sprawy przeciwko pracownikowi? Jesteś w błędzie! To na pracowniku spoczywa obowiązek szczególnej dbałości w sprawowaniu pieczy nad mieniem. W tego typu przypadkach istnieje domniemanie winy pracownika. Nasi wykwalifikowani prawnicy pomogą Ci, wskazać najważniejsze okoliczności sprawy i zebrać dowody świadczące o winie pracownika.

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.