Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu barczpopiel.pl

DEFINICJE

DANE OSOBOWE/DANE: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

POLITYKA: niniejsza “Polityka prywatności”.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

STRONA: serwis internetowy pod adresem barczpopiel.pl.

UŻYTKOWNIK: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronie.

PROFILOWANIE: dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W związku z korzystaniem przez Panią/Pana z naszej Strony zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Poniżej znajdują się szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?
JAK SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Barcz-Popiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Wileńska 32 lok. 212, NIP: 762-122-01-50, REGON 142409704, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1098.

Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 500-367-337 i pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@barczpopiel.pl.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem tego formularza. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda przy wysyłaniu zapytania za pomocą formularza.

Przetwarzamy Pani/Pana dane także w celu prowadzenia analiz i statystyk. Dotyczy to zwłaszcza danych osobowych takich jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, które pozyskujemy, gdy odwiedza Pani/Pan naszą Stronę. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes w postaci potrzeby posiadania informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań w celu usprawnienia i poprawy funkcjonalności Strony i oferowanych przez nas usług.

W przypadku zawarcia umowy o udzielenie pomocy prawnej, Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako na profesjonalnym pełnomocniku/obrońcy.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Plik cookie to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony.

Wykorzystujemy cookies przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług. Wykorzystujemy kod Google Analytics w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Korzystamy też z kodu Pixel Facebooka, który pozwala zbadać zainteresowania naszej grupy docelowej i lepiej dostosować do nich naszą ofertę.

Może Pani/Pan zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w pewnej części, np. aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy pliki cookies są wysyłane na Pani/Pana urządzenie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej. Ponadto Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Pani/Pan się na to zgadza. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej, część danych osobowych może nie zostać usunięta pomimo wykonania usługi lub zgłoszenia żądania usunięcia, ze względu na konieczność badania w przyszłości potencjalnego konfliktu interesów – podstawą dalszego przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, który nakazuje nam przed przyjęciem sprawy zbadanie, czy nie zachodzi konflikt interesów, tj. art. 10 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.) w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.).

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail kancelaria@barczpopiel.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies, o czym informowaliśmy już wyżej.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym jako Administrator danych zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności czy podmioty świadczące usługi księgowe. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, o ile istnieje przepis prawa nakazujący udostępnienie takich danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Jest możliwe, że przekażemy Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – dotyczy to zwłaszcza administratorów portali społecznościowych. Dane będą przekazane tylko wówczas, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI,
W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były bezpieczne. Dbamy o to, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Rejestrujemy wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

W związku wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

ADMINISTRATOR PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Barcz-Popiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Wileńska 32 lok. 212, NIP: 762-122-01-50, REGON 142409704, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1098.

Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 500-367-337 i pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@barczpopiel.pl.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Pani/Pana dane pozyskane poprzez nagranie rozmowy telefonicznej przetwarzane są w celu obsługi zgłoszeń kierowanych telefonicznie oraz zapewnienia jak najwyższego standardu i bezpieczeństwa obsługi klienta. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej po wysłuchaniu komunikatu o nagrywaniu rozmowy i możliwości rezygnacji z niej, w przypadku braku zgody na jej nagrywanie.
  2. Przetwarzamy Pani/Pana dane także w celu prowadzenia analiz i statystyk. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes w postaci potrzeby posiadania informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań w celu usprawnienia i poprawy telefonicznej obsługi klienta, jak również oferowanych przez nas usług.
  3. W przypadku zawarcia umowy o udzielenie pomocy prawnej, Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako na profesjonalnym pełnomocniku/obrońcy.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej. Ponadto Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo Pani/Pan się na to zgadza. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.


W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej, część danych osobowych może nie zostać usunięta pomimo wykonania usługi lub zgłoszenia żądania usunięcia, ze względu na konieczność badania w przyszłości potencjalnego konfliktu interesów – podstawą dalszego przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, który nakazuje nam przed przyjęciem sprawy zbadanie, czy nie zachodzi konflikt interesów, tj. art. 10 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.) w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym jako Administrator danych zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, czy podmioty świadczące usługi księgowe i archiwizacyjne. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, o ile istnieje przepis prawa nakazujący udostępnienie takich danych.

PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

WYMÓG LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do uzyskania połączenia telefonicznego.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail kancelaria@barczpopiel.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI,
W TYM PROFILOWANIU

Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były bezpieczne. Dbamy o to, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Rejestrujemy wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.