Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Codziennie dochodzi do kilkudziesięciu wypadków komunikacyjnych na polskich drogach, co powoduje, że każdego dnia jesteśmy narażeni na ryzyko stania się poszkodowanym w takim wypadku. W każdym z nich możemy uczestniczyć w różnej roli, tj. jako pasażer, kierujący pojazdem czy też jako pieszy. Warto, więc wiedzieć jak można uzyskać odszkodowanie w każdej z tych sytuacji, a także jakie inne świadczenia możemy jeszcze uzyskać? Ile mamy czasu na dochodzenie należnych nam świadczeń? Co zrobić w przypadku ucieczki sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć szczegółowo poniżej.

Odszkodowanie za wypadek na drodze – różne sytuacje

Jak już wspomnieliśmy wyżej, istnieje wiele konfiguracji, w których możemy stać się poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. W zależności od sytuacji, mamy prawo do różnych świadczeń, a także samo postępowanie, w którym będziemy dochodzić należnego nam odszkodowania będzie trochę inne. 

W zakresie wypadków komunikacyjnych możemy w nich uczestniczyć jako:

 • kierowca samochodu lub jego pasażer, 
 • pieszy, przechodzący przez jezdnię w miejscu dozwolonym, 
 • pasażer podczas podróży komunikacją miejską, 
 • kierowca lub pasażer motocykla, 
 • rowerzysta.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd, którego skutkiem są szkody majątkowe lub uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych. Zwykle polega on na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów albo na potrąceniu pieszego lub innego uczestnika ruchu takiego jak motocyklista, czy rowerzysta. Wypadek komunikacyjny może także wystąpić, gdy pojazd, którym podróżujemy uderzy w przeszkodę. Zazwyczaj w wyniku takiego zdarzenia, jeden z jego uczestników zostaje ranny (dochodzi u niego do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni) albo na skutek wypadku może dojść do śmierci jednego z jego uczestników.

Odszkodowanie dla kierowcy lub współpasażera za wypadek komunikacyjny

Kierowca i pasażer w wyniku wypadku drogowego mają prawa do uzyskania odszkodowania. Gdy jako pasażer podróżowałeś lub podróżowałaś samochodem to nie ma znaczenia to, czy kierowca samochodu, w którym się znajdowałeś lub znajdowałaś, był sprawcą takiego wypadku czy też poszkodowanym. Zazwyczaj przyjmuje się, że pasażerem jest osoba, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie i ruch pojazdu.

Ile czasu ma poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie związane z wypadkiem drogowym?

To zależy od zdarzenia i jego skutków. Jeżeli w zdarzeniu drogowym doszło do uszkodzenia samochodów lub innych pojazdów lub poszkodowane osoby doznały rozstroju zdrowia poniżej 7 dni, a żadna z osób nie zginęła to w takim przypadku mówi się o kolizji na drodze lub stłuczce. Przy tego typu zdarzeniu okres przedawnienia wynosi 3 lata od ostatniego kontaktu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji lub stłuczki. 

Jeżeli zaś doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym przynajmniej jeden z uczestników został ranny (doszło do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni) lub ktoś zginął, to w takim przypadku okres przedawnienia będzie wynosił 20 lat od ostatniego kontaktu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, które obsługiwało sprawę kolizji lub stłuczki.

W jakich przypadkach możemy mówić o odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za wypadek drogowy?

W przypadku wystąpienia stłuczki, kolizji albo wypadku komunikacyjnego, sprawcę i poszkodowanych chroni obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców lub rolników, które umożliwia otrzymanie odszkodowania za poniesione straty materialne oraz utratę zdrowia. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie wystąpi – w takiej sytuacji to sprawca wypadku będzie musiał pokryć odszkodowanie oraz koszty naprawy pojazdów z własnego majątku. 

Podstawową zasadą odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczenia OC za powstałą szkodę jest wymóg, aby szkoda powstała w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Za taką szkodę związaną z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę, która powstała:

 • przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego, 
 • przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, 
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.  

Należy pamiętać, że odpowiedzialność kierującego pojazdem oraz jego Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie wystąpi gdy:

 • szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej, 
 • szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego,
 • szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego za wypadek drogowy, jeżeli w zdarzeniu uczestniczył pojazd objęty ochroną w ramach obowiązkowego OC dla rolnika

W przypadku ubezpieczenia OC rolnika, ostatni warunek powyżej, czyli sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności nie zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Ubezpieczenie OC dla rolnika chroni bowiem zarówno rolnika, jak i wszystkie osoby, które pracują w gospodarstwie rolnika, od  działań i zaniechań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania w momencie, gdy szkodę wyrządzi rolnik, a także gdy zrobi to osoba mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym, czy pracownik gospodarstwa rolnego. Przy czym należy pamiętać, że powyższe dotyczy sytuacji, gdy w zdarzeniu drogowym uczestniczy pojazd wolnobieżny, np. kombajn. Co ważne, takim pojazdem nie jest ciągnik rolniczy, który na podstawie prawa podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdu. Właśnie dlatego podłączone do ciągnika maszyny takie jak kosiarki, czy prasy do słomy (i szkody przez nie spowodowane) są objęte ubezpieczeniem OC ciągnika i to z tego tytułu mogą być dochodzone roszczenia przez ewentualnych poszkodowanych. 

Jak zabezpieczyć wypłatę odszkodowania w razie wypadku drogowego? Co należy zrobić?

Jeżeli dojdzie do wypadku drogowego należy sprawdzić czy jego sprawca posiada ubezpieczenie OC i w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym zostało ono zawarte. Najlepiej spisać następujące informacje:

 • numer polisy ubezpieczenia OC wraz z nazwą Towarzystwa Ubezpieczeniowego, 
 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku, 
 • dane osobowe sprawcy wypadku takie jak numer PESEL, numer dowodu osobistego, imię i nazwisko, adres zamieszkania czy też datę urodzenia.

Jeżeli w wypadku nie było rannych osób, to nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Obaj uczestnicy kolizji mogą przygotować dokument potwierdzający wystąpienie  kolizji – zazwyczaj ma on formę oświadczenia sprawcy. W oświadczeniu sprawca powinien przyznać się do spowodowania wypadku, podać miejsce zdarzenia oraz opisać na czym polegało zdarzenie. Warto zrobić zdjęcia uszkodzonych pojazdów zaraz po wypadku, gdyż będą one stanowiły dodatkowy dowód okoliczności wypadku, zakresu uszkodzeń, a także ułatwią one likwidację szkody Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Po takiej kolizji należy zgłosić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku w celu likwidacji naszej szkody. 

Z kolei jeżeli w wyniku wypadku, jeden z jego uczestników został ranny, to należy wezwać policję na miejsce zdarzenia. Policja, po przybyciu na miejsce wypadku, ustali, kto był sprawcą wypadku i z czyjej polisy OC należy dochodzić odszkodowania. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że wszyscy uczestnicy mogą być współwinni wypadkowi – co oznacza, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe wszystkich uczestników wypadku będą zajmowały się likwidacją szkód powstałych w danym zdarzeniu.

Co należy zrobić po wypadku drogowym?

Po wypadku należy jak zgłosić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku i rozpocząć proces likwidacji szkód powstałych w wyniku tego zdarzenia. Warto załączyć zdjęcia oraz opis zdarzenia tak, aby Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiednio wyceniło szkodę. Jeżeli jako osoba poszkodowana w wypadku trafiliśmy do szpitala, to warto po jego opuszczeniu zebrać całą dokumentację medyczną. Zawsze należy pamiętać, że wszystkie dowody potwierdzające naszą szkodę lub uszczerbek na naszym zdrowiu mogą się nam przydać w przypadku sporu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, dlatego warto je skrupulatnie zbierać od samego początku.

Jakie świadczenia mogą uzyskać poszkodowani w wypadku drogowym?

Poszkodowani z tytułu wypadku komunikacyjnego mogą domagać się wypłaty różnych świadczeń na podstawie przepisów polskiego prawa. W praktyce, rodzaj należnego świadczenia zależy od okoliczności danego wypadku i jego skutków. Co do zasady, można domagać się następujących świadczeń: 

 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, np. naprawy pojazdu, jego holowania, czy użytkowania pojazdu zastępczego; 
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (jest to pieniężne świadczenie jednorazowe mające stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego);
 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportem poszkodowanego i jego bliskich, adaptacją mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania poszkodowanego do wykonywania nowego zawodu w przypadku, gdy w skutek wypadku stał się osobą niepełnosprawną (i przez to niemogącą kontynuować wykonywania zawodu sprzed wypadku drogowego);
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku;
 • jednorazowego odszkodowania, które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się osobą niepełnosprawną, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany skorzysta z tego świadczenia to straci prawo do renty uzupełniającej;
 • renty na zwiększone potrzeby poszkodowanego powstałe w wyniku wypadku drogowego, która ma zapewnić poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, np. środki na leczenie i rehabilitację, specjalną dietę, czy konieczną opiekę; 
 • zwrotu utraconych zarobków w przypadku krótszego okresu niepełnosprawności po wypadku, która skutkowała niemożnością wykonywania pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego poszkodowanego mają także prawo do następujących świadczeń:

 • stosownego odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych w zakresie ekonomicznym;
 • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny;
 • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo,
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego.

Wycena szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Po zakończonym procesie wyceny szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe prześle nam propozycję odszkodowania. Możemy ją przyjąć, co zakończy postępowanie likwidacyjne bądź odrzucić, jeżeli uważamy, że wysokość odszkodowania jest zaniżona. Po odrzuceniu pierwszej propozycji dostaniemy zazwyczaj drugą propozycję, która co do zasady zawsze będzie bardziej korzystna finansowo. Zmiana w wycenie może być znacząca, jeżeli wskażemy ku temu argumenty lub symboliczna, jeżeli Towarzystwo samo będzie zachęcało nas do przyjęcia nowej propozycji. Jeżeli po drugiej wycenie nadal uważamy, że kwota odszkodowania nie pokryje kosztów naprawy naszego samochodu i innych naszych roszczeń, to możemy napisać odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W takim wypadku należy pamiętać, że w odwołaniu należy zawrzeć odpowiednie argumenty oraz dowody, np. dokumentację leczenia, wycenę naprawy samochodu sporządzoną przez autoryzowany serwis, itp.. Przed złożeniem odwołania od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego warto rozważyć profesjonalną pomoc prawną. Doświadczeni prawnicy pomogą nam w sporządzeniu odwołania tak, aby przytoczyć prawidłową i kompletną argumentację naszych racji.

Odpowiedź Towarzystwa Ubezpieczeniowego na odwołanie – co można zrobić, aby uzyskać wyższe odszkodowanie?

W przypadku negatywnej odpowiedzi Towarzystwa Ubezpieczeniowego, co do zmiany wysokości należnego nam odszkodowania za wypadek komunikacyjny, możemy zwrócić się z prośbą o interwencję do Rzecznika Finansowego lub możemy pozwać Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W obu przypadkach należy liczyć się z tym, że pozew lub wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego powinny zwierać dokładny opis zdarzeń wraz ze skutkami wypadku oraz udokumentowane koszty leczenia czy naprawy samochodu. Właśnie dlatego warto na tym etapie zwrócić się po pomoc do kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach odszkodowawczych.

Co zrobić, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego uciekł z miejsca zdarzenia albo gdy nie ma on ważnego ubezpieczenia OC?

Trochę inaczej wygląda proces likwidacji szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego w sytuacji, kiedy sprawca tego wypadku uciekł z miejsca zdarzenia albo gdy nie ma on ważnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje świadczenie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w skrócie UFG). Aby uzyskać takie odszkodowanie należy złożyć odpowiedni wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które zajmuje się sprzedażą ubezpieczenia OC dla pojazdów. Na podstawie prawa, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia, dlatego warto wybrać taki podmiot, który nam odpowiada (np. jego siedziba znajduje się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania albo może mamy produkty ubezpieczeniowe kupione w Towarzystwie, które również zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych i możemy taką szkodę zgłosić do naszego agenta, itp.) 

Po zgłoszeniu szkody następuje postępowanie likwidacyjne, które prowadzi Towarzystwo Ubezpieczeniowe, do którego zgłosiliśmy naszą szkodę. W czasie postępowania likwidacyjnego powinniśmy przekazać wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące naszej szkody do ubezpieczyciela. Następnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe przesyła dane dotyczące naszej szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który ma 30 dni na wydanie decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania.

Czy zawsze należy nam się odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie jedynie za zdarzenia, w których powstały szkody osobowe z winy kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia. Oznacza to, że UFG pokryje koszty naprawy samochodu ofiary (oraz inne roszczenia), jeżeli nastąpił udokumentowany rozstrój zdrowia poszkodowanego lub naruszenie czynności narządu jego ciała, które trwały dłużej niż 14 dni.

Jakie świadczenia możemy uzyskać od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Osoba poszkodowana w wypadku może żądać zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, co oznacza, że oprócz odszkodowania za cierpienie fizyczne Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może pokryć koszty związane z:

 • zakupem leków potrzebnych do leczenia,
 • transportem poszkodowanej osoby i jej bliskich, 
 • potrzebą specjalistycznej opieki,
 • adaptacją mieszkania zgodnie z potrzebami osoby, która stała się niepełnosprawna w wyniku wypadku, 
 • koniecznością zmiany mieszkania na piętrze w bloku bez windy na mieszkanie parterowe z powodu niepełnosprawności spowodowanej wypadkiem.

Oprócz tego mogą przysługiwać nam następujące świadczenia, które są wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: 

 • rekompensata za utracone korzyści, np. pracę, której miała podjąć się poszkodowana osoba, ale z powodu wypadku jest to niemożliwe, 
 • renta uzupełniająca, której głównym celem jest wyrównanie dochodów po wypadku do zarobków sprzed wypadku, 
 • jednorazowe świadczenie dla osoby niepełnosprawnej w wyniku wypadku, które pozwoli jej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • świadczenie w postaci dofinansowania kursów i szkoleń, które są niezbędne do przekwalifikowania się osoby niepełnosprawnej, w przypadku, gdy nie może ona wykonywać dotychczasowego zawodu, 
 • rentę na zwiększone potrzeby poszkodowanej osoby, np. na opłacenie opieki w domu.

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z decyzją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Po zakończonym postępowaniu likwidacyjnym otrzymamy decyzję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które prowadziło to postępowanie. W przypadku, gdy decyzja ta nie jest dla nas satysfakcjonująca, to możemy się od niej odwołać. Przy czym należy mieć na uwadze, że w odwołaniu powinniśmy przytoczyć argumenty merytoryczne wskazujące dlaczego nie zgadzamy się z tą decyzją. Warto więc na tym etapie skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą nam przy sporządzeniu odwołania, a także w przypadku sprawy sądowej będą nas reprezentować przed sądem.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
w Kancelarii Sylwii Barcz – Popiel

Zespół prawników w naszej Kancelarii specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowań. Jeżeli potrzebujesz pomocy w takiej sprawie to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Udzielamy porad prawnych osobiście oraz online. Umów się na spotkanie już dziś!

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.