Jeśli Twoja sprawa toczy się przed sądem cywilnym, administracyjnym lub przed organem administracji publicznej i potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pisma procesowego, w którym przedstawisz swoje stanowisko oraz zawrzesz wnioski dowodowe, to Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz – Popiel zapewni Ci przygotowanie profesjonalnych i kompletnych pism procesowych dotyczących każdej dziedziny prawa, w szczególności prawa: cywilnego, pracy, rodzinnego, windykacji należności pieniężnych, prawa handlowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych czy prawa budowlanego.
W przypadku wątpliwości co do sposobu dochodzenia roszczeń, kształtu pism procesowych, tego jakie prawa Ci przysługują i o co możesz wnosić albo chcesz uzyskać pewność, że wniesiesz pismo w terminie i do właściwego organu, udzielimy także kompleksowej porady prawnej.